Artikel 3: Eerste Kamer raadpleegt Commissarissen der Nationale Reekening

2
Artikel 3
4

De begrooting van Staats-Uitgaven in de behoorlijke form gebragt zijnde, zend de Eerste Kamer die, onverwijld, aan de Commissarissen der Nationale Reekening, die dezelve naauwkeurig onderzoeken, en daarop, van post tot post, uiterlijk binnen  ééne maand daarna, hunne consideratiën aan dezelfde Kamer doen toekomen.