Artikel 12: Geen financiële belangen bij vervulling ambt

11
Artikel 12
13

Geen hunner, noch ook derzelver Secretarissen, mogen deelen, hetzij regtstreeks of van ter zijde, in eenige leveranciën, aannemingen of verpagtingen, ten behoeve der Republiek.