Artikel 2: Verkiezing Leden Herzieningscommissie

1
Artikel 2
3

Elk Viertal van naast aan elkander liggende Districten kiest  één Lid, en  éénen Plaatsvervanger, tot deze Commissie.

Zo er een overschot mogt zijn van meer dan één District, word daardoor mede een Lid en Plaatsvervanger benoemd, doch, slechts één District overschietende, word hetzelve gevoegd bij het naastgelegen Viertal.