Artikel 13: Regt van petitie door stembevoegde Burgers

12
Artikel 13
14

Ieder stembevoegd Burger heeft het regt, geduurende de eerste Maand harer zitting, aan dezelve in te zenden zoodanige individueele, schriftlijk beredeneerde, en door hem eigenhandig onderteekende voordragten en bedenkingen, tot verbetering der Staatsregeling, als hij oordeelt nodig te zijn.