Artikel 14: Behandeling petities

13
Artikel 14
15

De Commissie slaat behoorlijk acht op alle deze bedenkingen, zoowel als op die, welke haar door de Leden van eenige openbaare Magt of Bewindvoerend Lichaam, binnen denzelfden tijd, worden toegezonden.