Artikel 16: Looptijd werkzaamheden

15
Artikel 16
17

Binnen vier Maanden, na haare eerste zitting, eindigt de Commissie derzelver raadpleegingen, en zend, onverwijld, haar verslag, schriftelijk, en door haren Voorzitter en Secretaris onderteekend, aan het Uitvoerend Bewind.