Van de Rechterlyke Magt

Inhoudsopgave van deze pagina:

77: Rechterlyke Magt alleen uitgeoefend door Rechters

De rechterlyke Magt wordt alleen uitgeoefend door Rechters, welke by of ingevolge de Staatsregeling vastgesteld zyn of zullen worden.

78: Geen bloedverwantschap tussen Leden Rechtbanken, eisen by vervulling

In geene Rechtbanken zullen de Leden by derzelver aanstelling elkander onderling of ook den publieken Aanklager by dezelve, bestaan tot in den derden graad van Bloedverwantschap of Zwagerschap. Niemand kan de functie van Rechter waarnemen, die niet is stemgerechtigd Burger en den vollen ouderdom van vyf en twintig jaren niet heeft bereikt.

79: Rechters respecteren elkanders Sententiën en Vonnissen

Alle Rechters zyn gehouden, des verzogt, de Sententiën en Vonnissen van elkander, welke in kragt van gewysde gaan, ter executie te helpen stellen, mitsgaders over en weder de zoogenaamde Letters Requisitoriaal te respecteren. Ingeval van geschil dienaangaande, staat de beslissing deswegens, gelyk mede van alle Jurisdictiequestiën, wanneer partyen onder hetzelfde Departementaal Gerechtshof behooren, aan het laatstgemelde en anders aan het Nationaal Gerechtshof.

80: Motiveringspligt bij criminele vonnissen; Rechtspraak in naam van en van wege het Bataafsche Volk; geen verbeurdverklaring van goederen

In Criminele Zaken wordt by definitive Sententiën en Vonnissen ten nadeele van eenen Beschuldigden, het gepleegde misdryf uitgedrukt, op poene van nulliteit. Alle Sententiën en Vonnissen moeten met open deuren worden gepronunciëerd. Nimmer heeft eenige verbeurdverklaring van goederen plaats. Er wordt overal recht gedaan in naam en van wege het Bataafsche Volk.

81: Handhaving Gerechtshoven der voormalige Gewesten

De Gerechtshoven der voormalige Gewesten blyven derzelver plaatshebbende Jurisdictiën behouden. Zodanige Departementen, alwaar geen Gerechtshof aanwezig is, kunnen hetzelfde aanstellen, op zodanige voet, als door hun aan het Staats-Bewind zal worden voorgedragen, om door het Wetgevend Lichaam bekrachtigd te worden.

82: Rechtbanken in Gemeenten

De voet en wyze van de inrichting der Rechtbanken in de onderscheidene Gemeenten zal door derzelver Bestuuren aan het Departementaal Bestuur worden voorgedragen, het welk zorg zal dragen, dat dezelve zoo veel mogelijk op eenen gelyken voet worden ingericht en geregeld.

83: Wet bepaalt wyze van Procederen

De wyze van Procederen zoo voor het Nationaal Gerechtshof, de natemeldene Hooge Militaire Vierschaar, den Zeeraad, de Departementale Gerechtshoven, als alle mindere Rechtbanken wordt door de Wet bepaald.

84: Invoering Civiel en Crimineel Wetboek

Het Staats-Bewind zorgt, dat een algemeen Civiel en Crimineel Wetboek, na dat op de daar van gemaakte ontwerpen de consideratiën van het Nationaal Gerechtshof zullen zyn ingenomen, ten spoedigsten aan het Wetgevend Lichaam ter bekrachtiging worde aangeboden.

85: Procedure voor mogelijke wyziging in organisatie der Rechterlyke Magt

Indien by de invoering van hetzelve eene andere organisatie der Rechterlyke Magt mogt worden vereischt, zal het Staats-Bewind, na ingekomene consideratiën der respective Departementale Bestuuren deswegens de nodige voordragt aan het Wetgevend Lichaam inzenden.

86: Krijgsvolk onderworpen aan Burgerlyken Rechter in Civile Zaken en commune delicten

Het Krijgsvolk te Water en te Lande blyft, met betrekking tot alle Civile Zaken en commune delicten, onderworpen aan den Burgerlyken Rechter.

87: Hooge Militaire Vierschaar

Er zal eene Hooge Militaire Vierschaar zyn, voor welke het Krygsvolk te Water en te Lande, op aanklagt van twee afzonderlijke Fiscaals zal worden te recht gesteld. Dezelve zal bestaan uit een gelyk getal Zee-Officieren, Land-Officieren en Rechtsgeleerden, waaromtrent zoo wel, als omtrent de geheele terechtstelling van het Oorlogsvolk de Wet nadere bepalingen en verordeningen vaststelt. De Leden dezer Vierschaar, benevens de Fiscaals worden door het Staats-Bewind benoemd.

88: Judicature bij fraude of contraventie der Gemeene Middelen en Belastingen

De Wet bepaalt de Judicature in cas van fraude of contraventie der Gemeene Middelen en Belastingen.