Artikel 82: Rechtbanken in Gemeenten

81
Artikel 82
83

De voet en wyze van de inrichting der Rechtbanken in de onderscheidene Gemeenten zal door derzelver Bestuuren aan het Departementaal Bestuur worden voorgedragen, het welk zorg zal dragen, dat dezelve zoo veel mogelijk op eenen gelyken voet worden ingericht en geregeld.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

In elke Gemeente is of zijn  één of meer Vrederegters. Derzelver getal is evenredig aan de bevolking.

1801

De voet en wyze van de inrichting der Rechtbanken in de onderscheidene Gemeenten zal door derzelver Bestuuren aan het Departementaal Bestuur worden voorgedragen, het welk zorg zal dragen, dat dezelve zoo veel mogelijk op eenen gelyken voet worden ingericht en geregeld.