Artikel 20: Ondeelbaarheid Bataafsche Gemeenebest

19
Artikel 20
21

Het Bataafsche Gemeenebest is Één en Ondeelbaar.

1.

Ontwikkeling artikel

1798
1801
1806

Zijne Majesteit de Keizer der Franschen, Koning van Italiën, zoo voor hem, als voor zijne Erfgenamen en Opvolgers voor altijd, guarandeert aan het Volk van Holland de handhaving zijner Constitutioneele Wetten, zijne onafhankelijkheid, de integriteit van zijne Bezittingen i in de beide Werelden, zijne Staatkundige, Burgerlijke en Godsdienstige Vrijheid, zooals dezelve bij de thans vigerende Wetten zijn verzekerd, mitsgaders de vernietiging van alle Privilegiën in het Stuk van Belastingen.