Territoriale Verdeeling en Stemrecht

Inhoudsopgave van deze pagina:

20: Ondeelbaarheid Bataafsche Gemeenebest

Het Bataafsche Gemeenebest is Één en Ondeelbaar.

21: Verdeeling Grondgebied van het Gemeenebest in Departementen

Deszelfs grondgebied in Europa blyft verdeeld in agt Departementen, welker grensscheidingen zullen zyn, die der voormalige Gewesten,

zullende het Landschap Drenthe vereenigd blyven met het voormalig Gewest Overyssel,

en Bataafsch Braband het afzonderlyk agste Departement uitmaken:

terwyl Ameland wordt verklaard te behooren onder het Departement Friesland,

Wedde en Westwoldingerland onder Groningen,

Ysselstein onder Holland,

Vianen onder Utrecht, en

Kuilenburg en Buren onder Gelderland.

En zal nader door de Wet worden bepaald, aan welk Departement of Departementen de Landen zullen worden toegevoegd met welke de Republiek reeds is of verder mogt worden vergroot.

22: Departementen verdeeld in Ringen

Ieder Departement zal, volgens de boven opgegeven Grensscheiding, verdeeld worden in zoo veele Ringen als de Wet nader zal bepalen, ten einde dienvolgens eene regtmatige keuze van Leden voor het Departementaal Bestuur te doen geschieden.

23: Handhaving administratieve indeling Grondvergaderingen

De thans plaats hebbende verdeeling in Grondvergaderingen zal blyven stand houden, om achtervolgens dezelve eene regelmatige keuze van Leden voor het Wetgevend Lichaam te doen plaats hebben.

24: Vereisten om Stemgerechtigd Burger te zyn

Om Stemgerechtigd Burger te zyn wordt vereischt;

 • 1. 
  De inschrijving in het Nationaal Stemregister van elke woonplaats;
 • 2. 
  De volle ouderdom van twintig Jaren of Lidmaatschap der Gewapende Burgermagt;
 • 3. 
  Bestendige inwoning binnen de Republiek, geduurende het laatste Jaar voor Inboorlingen, en geduurende de laatste zes Jaren voor Vreemdelingen;
 • 5. 
  Het afleggen van de volgende belofte: "Ik belove trouw aan de Constitutie, en onderwerping aan de Wet."

25: Uitgesloten van Stemrecht

Van het Stemrecht zyn uitgesloten:

 • 1. 
  Alle die in Eed of bediening zyn van eenige vreemde Mogendheid of daar van eenig Pensioen genieten;
 • 2. 
  Alle Lyf- en Huisbedienden, die tot persoonlyken dienst behooren en inwonen by hen, welke zy bedienen;
 • 3. 
  Alle die in Wees-, Diaconie-Armhuizen of andere Gestigten, als Behoeftigen onderhouden worden;
 • 4. 
  Alle die in het laatst afgeloopen halfjaar vóór de oproeping uit de Armen-Kassen zyn bedeeld geworden;
 • 5. 
  Die om verkwisting, wangedrag, of gebrek aan verstandelyke vermogens onder Curateele staan;
 • 6. 
  Bankbreukigen, mitsgaders zy die Cessie van Goederen hebben gedaan, zoo lang hunne Crediteuren niet ten genoegen zyn voldaan;
 • 7. 
  Die door een Rechterlyk Decreet in staat van beschuldiging gesteld zyn, of in rechten voor eerloos worden gehouden.

26: Wet bepaalt wyze waarop Stemrecht wordt uitgeoeffend

De Wet bepaalt de wyze, waarop het Stemrecht wordt uitgeoeffend, alsmede de gegoedheid der Kiezers.

27: Godsdienst-Leraaren niet verkiesbaar tot politieke Posten

Leeraars van eenige Godsdienstige Gezindheid zyn niet verkiesbaar tot eenige Posten van politiek Bestuur.

28: Stemmen door krygslieden

Krygslieden stemmen niet, dan ter plaatse hunner vaste wooning, afgescheiden van de plaats hunner Gaarnisoenen.