Artikel 33: Instructie Algemeenen Secretaris, Secretarissen en Raden

32
Artikel 33
34

Dezelve zyn belast met de administratie der zaken tot elke vak behorende, mitsgaders met de uitvoering der bevelen, welken zy daaromtrent van het Staats-Bewind ontvangen; alles op Instructie van en onder verantwoordelykheid aan hetzelve. Zy worden aangesteld door het Staats-Bewind uit eene nominatie van drie personen, geformeerd door de Commissie, tot welker vak zy behoren.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Deze Agenten worden aangesteld door het Uitvoerend Bewind, op Instructiën, vasttestellen door het Vertegenwoordigend Lichaam, en op eene jaarwedde van negen duizend Guldens ieder.

1801

Dezelve zyn belast met de administratie der zaken tot elke vak behorende, mitsgaders met de uitvoering der bevelen, welken zy daaromtrent van het Staats-Bewind ontvangen; alles op Instructie van en onder verantwoordelykheid aan hetzelve. Zy worden aangesteld door het Staats-Bewind uit eene nominatie van drie personen, geformeerd door de Commissie, tot welker vak zy behoren.