Artikel 105: Procedure bij onduidelijkheid over interpretatie gedeelte Staatsregeling

104
Artikel 105
106

Ingeval van twyffeling of verschil omtrent het recht verstand van eenig Artikel der Acte van Staatsregeling, zal hetzelve door het daarby belanghebbend Collegie ter kennis gebragt worden van het Nationaal Gerechtshof, hetwelk den Letter der Staatsregeling niet volkomen, duidelyk oordeelende, hier van aanschryving zal doen aan het Wetgevend Lichaam, alsmede aan het Staats-Bewind, ten, einde ieder uit den hunnen te benoemen negen Leden, welke gezamentlyk met de Leden van het Gerechtshof zelve, eene Vergadering zullen uitmaken van zeven-en-twintig Personen, welke Zitting zullen nemen naar den rang van derzelver ouderdom, onder het Praesidium van den Praesident van het hof, die den staat van het geschil duidelyk zal voordragen, en by meerderheid doen beslissen. En indien dezelve bevindt dat die duisterheid niet opgehelderd kan worden, zonder authentique interpretatie, zal het voorstel door het Staats-Bewind ter beslissing van de Stemgerechtigde Burgers worden gebragt.