Van het Nationaal Gerechtshof

Inhoudsopgave van deze pagina:

89: Aanstelling Leden Nationaal Gerechtshof; President

Hetzelve zal bestaan uit negen Leden, welke dadelyk na de benoeming van het Wetgevend Lichaam, door vyf Leden uit deszelfs midden te committeeren, als mede door vyf Leden van het Staats-Bewind, insgelyks uit deszelfs midden te committeeren, mitsgaders deszelfs President, by volstrekte meerderheid zullen worden benoemd en aangesteld.

90: Benoeming voor het leven, vereischten, verkiezing opengevallen plaatsen

Dezelve zitten gedurende hun leven, en moeten alle de vereischten bezitten, welke in de Leden van het Staats-Bewind Art. 29 gevorderd worden. In cas van vacature formeeren dezelve een dubbeltal, by het welk door het Staats-Bewind insgelyks twee Personen gevoegd worden, uit welk viertal de electie geschiedt door het Wetgevend Lichaam.

91: Beoordeling misdryven Leden Wetgevend Lichaam en Staatsbewind

Hetzelve neemt cognitie van, en oordeelt over alle misdryven door de Leden van het Wetgevend Lichaam, van het Staats-Bewind en alle hooge Nationale Amptenaren, begaan in de waarneming hunner bedieningen, zelfs na het eindigen derzelve; en voorts van alle andere misdaden, door dezelve gedurende den tyd hunner bediening bedreven wordende.

92: Oordeel over alle actiën waarin Gemeenebest gedaagd wordt

Hetzelve oordeelt over alle actiën, waarin het Gemeenebest als gedaagde wordt aangesproken.

93: Speciaal toezigt over Gerechtshoven en Rechtbanken

Hetzelve heeft het speciaal toezigt over de Gerechtshoven en Rechtbanken in de Bataafsche Republiek. Het kan derzelver Vonnissen en handelingen voorzooverre deze met de Wetten aangaande de administratie van Justitie en de form van Rechtspleging strydig zyn, schorsen en vernietigen; en reden tot aanklagt vindende, den publieken Aanklager gelasten, het recht van het Bataafsche Volk waar te nemen; hetzelve zal echter nimmer bevoegd zyn, zich in de beëordeeling der zaak zelve in te laten.

94: Hooger beroep

Aan hetzelve valt hooger beroep van alle gewysden in zaken, welke ter eerster instantie gediend hebben voor de Departementale Gerechtshoven en zulke achtervolgens hetgeen de Wet bij de Algemeene wyze van Procederen dien aangaande zal hebben vastgesteld.

95: Quorum bij het vellen van definitive Vonnissen

Hetzelve velt geene definitive Vonnissen, ten zy er ten minsten zeven Leden tegenwoordig zyn.

96: Mandaat: verlenen Surchéance van Betaling, Brieven Sureté de Corps, dispensatiën

Hetzelve alleen verleent Surchéance van Betaling, Brieven van Sureté de Corps, en voorts zodanige dispensatiën als door det Wetgevend Lichaam aan hetzelve zullen worden gedemandeerd uitgezonderd het verleenen van Brieven van Venia Ætatis, welke, achtervolgens Art. 71 aan de Departementale Bestuuren is verbleven.

97: Revisie der Vonnissen

Er zal herziening of revisie der Vonnissen by hetzelve gewezen, kunnen plaats hebben, uitgezonderd in Criminele Zaken, wanneer aan den Aanklager zyn eisch is ontzegd.

De Adjuncten Reviseurs zullen genomen worden uit de Departementale Gerechtshoven: in welke gevallen al of niet herziening, zal plaats hebben, benevens het getal der Adjunct Reviseurs, en de generale orde op dit stuk wordt door de wet bepaald.

98: Benoeming Publieke Aanklager en Procureurs-Generaal bij Departementale Gerechtshoven

De Publieke Aanklager of Procureur-Generaal by het Nationale Gerechtshof, alsmede de Procureurs-Generaal by de Departementale Gerechtshoven, worden door het Staats-Bewind aangesteld, uit eene nominatie van drie Personen, te formeeren door het Nationaal Gerechtshof en de Departementale Bestuuren respectivelyk.

99: Nationaal Syndicaat

Behalven den gewonen Publieken Aanklager worden by dit Gerechtshof aangesteld drie Nationale Procureurs of Syndici, voor de eerstemaal te benoemen op dezelfde wyze, als omtrent de verkiezing der Leden van het Gerechtshof by Art. 89 is bepaald; dezelve zullen moeten zyn Meesters in de Rechten, en voorts de vereischten bezitten, by Art. 29 voorgeschreven.

Deze drie Personen zullen te samen uitmaken het Nationaal Syndicaat. Ingeval van vacature zal door het Nationaal Gerechtshof eene nominatie worden gemaakt van drie Personen, uit welk de keuze van een nieuw Lid door het Wetgevend Lichaam zal geschieden.

Het Nationaal Syndicaat surveilleert alle Collegiën en Magistraten, Nationale en Departementale of andere Geconstitueerde Autoriteiten, Rechtbanken of Amptenaren , en ziet toe of dezelve ook iets verrichten, strydig met de Constitutie of vastgestelde Wetten, en neemt alle klagten deswegens aan om op dezelve te inquireeren. Zo er reden van beschuldiging door hetzelve wordt geoordeeld te zyn, institueert hetzelve zyne aanklagt, bepleit dezelve voor het Nationaal Gerechtshof, hetwelk uitspraak doet zonder hooger beroep ingeval van vryspraak; doch by condemnatie wordt, op begeerte van den Aangeklaagden, het vonnis gerevideerd door het Nationaal Gerechtshof, met adjunctie van vier Leden uit de Gerechtshoven door den Gecondemneerden zelven te benoemen. De Aangeklaagden kunnen hunne zaak laten verdedigen, zoo ter eerste instantie als in revisie door zodanige Pleitbezorgeren, als zy zelven verkiezen. Alle magt en gezag van den Aangeklaagden wordt door de aanklagt dadelyk gesuspendeerd, uitgezonderd der Vergadering van het Wetgevend Lichaam of van het Staats-Bewind.

100: Navolging van bevelen van een aangeklaagde is hoogverraad

Die de bevelen van een Aangeklaagden, het zy Magistraat, Collegie of Amptenaar, met uitzondering alleen der beide bovengenoemde Vergaderingen, gehoorzaamt is schuldig aan misdaad van hoog verraad.

101: Magt Syndicaat afgeleid van Nationaal Geregtshof

Het Syndicaat oeffent geene magt uit hoegenaamd, en vermag niemand te laten arresteren, dan na verleende autorisatie van het Gerechtshof, uitgezonderd alleen in het enkel geval, dat eenige autoriteit of amptenaar, of ook particuliere Personen ontdekt wierden, dadelyk iets te ondernemen tegen de veiligheid van den Staat en deszelfs Constitutie, of onmiddelyk gereed te zijn, om zulks te doen; doch in dit geval moet de reden van het arrest onmiddelyk aan het Nationaal Gerechtshof worden bekend gemaakt, hetwelk dezelve beoordeelt en de arrestatie dienvolgens bekrachtigt of annulleert.

Van zodanig arrest zyn echter uitgezonderd de Vergaderingen van het Wetgevend Lichaam en van het Staats-Bewind.

102: Syndicaat kan eigen Leden aanklagen

Het Syndicaat kan zyne eigen Leden aanklagen.

103: Nationaal Gerechtshof surveilleert Syndicaat

Het Nationaal Gerechtshof surveilleert het Syndicaat en deszelfs Leden, en ingeval van eenig misdryf het zy van concussie of van andere delicten in Officio, het produceeren van valsche bewyzen, omkoping van getuigen, verdonkeringen of verwaarlozing van gefundeerde aanklagten of middelen van verdediging enz. kiest het Nationaal Gerechtshof een Rechtbank van negen Leden uit de onderscheidene Departementale Gerechtshoven, voor welke hetzelve zyne aanklagten door by hetzelve hiertoe benoemde Pleitbezorgers doet institueeren.

104: Residentie

Het Nationaal Gerechtshof houdt zyn verblyf in de Residentie van het Staats-Bewind.

105: Procedure bij onduidelijkheid over interpretatie gedeelte Staatsregeling

Ingeval van twyffeling of verschil omtrent het recht verstand van eenig Artikel der Acte van Staatsregeling, zal hetzelve door het daarby belanghebbend Collegie ter kennis gebragt worden van het Nationaal Gerechtshof, hetwelk den Letter der Staatsregeling niet volkomen, duidelyk oordeelende, hier van aanschryving zal doen aan het Wetgevend Lichaam, alsmede aan het Staats-Bewind, ten, einde ieder uit den hunnen te benoemen negen Leden, welke gezamentlyk met de Leden van het Gerechtshof zelve, eene Vergadering zullen uitmaken van zeven-en-twintig Personen, welke Zitting zullen nemen naar den rang van derzelver ouderdom, onder het Praesidium van den Praesident van het hof, die den staat van het geschil duidelyk zal voordragen, en by meerderheid doen beslissen. En indien dezelve bevindt dat die duisterheid niet opgehelderd kan worden, zonder authentique interpretatie, zal het voorstel door het Staats-Bewind ter beslissing van de Stemgerechtigde Burgers worden gebragt.