Artikel 71: Regters respecteren elkanders Vonnissen, Procedure bij geschillen omtrent Jurisdictie

70
Artikel 71
72

Alle Regters zijn gehouden, des verzogt, de Vonnissen van elkander, welke in kracht van gewijsde gaan, ter executie te helpen stellen, mitsgaders over en weder de zoogenaamde Letteren Requisitoriaal te doen respecteren. In geval van geschil dienaangaande staat de beslissing des wegens, gelijk mede van alle Jurisdictie-quaestiën, wanneer Partijen onder hetzelfde Departementaal Geregtshof behoren, aan het laatstgemelde, en anders aan het Nationaal Geregtshof.

1.

Ontwikkeling artikel

1801

Alle Rechters zyn gehouden, des verzogt, de Sententiën en Vonnissen van elkander, welke in kragt van gewysde gaan, ter executie te helpen stellen, mitsgaders over en weder de zoogenaamde Letters Requisitoriaal te respecteren. Ingeval van geschil dienaangaande, staat de beslissing deswegens, gelyk mede van alle Jurisdictiequestiën, wanneer partyen onder hetzelfde Departementaal Gerechtshof behooren, aan het laatstgemelde en anders aan het Nationaal Gerechtshof.

1805

Alle Regters zijn gehouden, des verzogt, de Vonnissen van elkander, welke in kracht van gewijsde gaan, ter executie te helpen stellen, mitsgaders over en weder de zoogenaamde Letteren Requisitoriaal te doen respecteren. In geval van geschil dienaangaande staat de beslissing des wegens, gelijk mede van alle Jurisdictie-quaestiën, wanneer Partijen onder hetzelfde Departementaal Geregtshof behoren, aan het laatstgemelde, en anders aan het Nationaal Geregtshof.

1806

Alle verschillen omtrent Jurisdictie-Quaestiën zullen, zoo de Partijen onder hetzelfde Departementaal Geregtshof behooren, aan de beslissing van hetzelve Geregtshof, en anders aan die van het Nationaal Geregtshof, onderworpen zijn.