Regterlijke Magt.

Inhoudsopgave van deze pagina:

69: Regterlijke Magt alleen uitgeoefend door Regters - Scheiding der Machten

De Regterlijke Magt wordt alleen uitgeoefend door Regters, ingevolge de Staatsregeling aangesteld. Geene Politieke Magt oefent eenigen invloed op de Regterlijke Magt uit.

70: Geen bloedverwantschap tussen Leden Regtbanken, eisen bij vervulling

In geene Regtbanken zullen de Leden, bij derzelver aanstelling, elkander onderling, of ook den Publieken Aanklager bij dezelve, bestaan tot in den vierden graad van bloedverwantschap of zwagerschap. Niemand kan den post van Regter of Publieken Aanklager waarnemen, die niet is Stemgeregtigd Burger, en den vollen ouderdom van 25 jaren niet bereikt heeft.

71: Regters respecteren elkanders Vonnissen, Procedure bij geschillen omtrent Jurisdictie

Alle Regters zijn gehouden, des verzogt, de Vonnissen van elkander, welke in kracht van gewijsde gaan, ter executie te helpen stellen, mitsgaders over en weder de zoogenaamde Letteren Requisitoriaal te doen respecteren. In geval van geschil dienaangaande staat de beslissing des wegens, gelijk mede van alle Jurisdictie-quaestiën, wanneer Partijen onder hetzelfde Departementaal Geregtshof behoren, aan het laatstgemelde, en anders aan het Nationaal Geregtshof.

72: Motiveringsplicht bij criminele vonnissen

In alle criminele Vonnissen wordt het misdrijf van den veroordeelden uitgedrukt, op poene van nulliteit.

73: Vonnissen met open deuren, geen verbeurdverklaring van goederen, rechtspraak in naam van en wegens het Bataafsche Volk

Alle Vonnissen moeten met open deuren worden gepronuntieerd. Nimmer heeft eenige verbeurdverklaring van goederen plaats. Er wordt overal Regt gesproken in naam en van wegens het Bataafsche Volk.

74: Wet bepaalt wijze van procederen

De manier van procedeeren, zoo voor het Nationaal Geregtshof, de Hooge Militaire Vierschaar, en de Departementale Geregtshoven als mede voor alle andere Regtbanken, wordt door de Wet bepaald.

75: Krijgsvolk onderworpen aan Burgerlijken Regter in civiele zaken en commune delicten

Het Krijgsvolk te Water en te Lande blijft, met betrekking tot alle civiele zaken en commune delicten, onderworpen aan den Burgerlijken Regter.

76: Hooge Militaire Vierschaar

Er zal eene Hooge Militaire Vierschaar zijn, voor welke het Krijgsvolk te Water en te Lande, mitsgaders de Commissie vaarders, wegens militaire delicten, zal , worden te regt gesteld.

77: Judicature bij fraude of contraventie der Gemeene Middelen en Belastingen

De Wet bepaalt de Judicature in cas van fraude of contraventie der Gemeene Middelen en Belastingen.

78: Nationaal Geregtshof: Aantal leden, vereisten

Het Nationaal Geregtshof zal bestaan uit Negen Leden. De Leden van dit Geregtshof zullen dezelfde vereischten bezitten als de Leden der Vergadering van Hun Hoog Mogenden.

79: Benoeming Publieke Aanklager en Procureurs-Generaal bij Departementale Gerechtshoven

Bij vacature zenden de overige Leden eene nominatie van drie Personen aan de Vergadering van Hun Hoog Mogenden, welke daar uit de verkiezing doet.

De Raadpensionaris heeft de aanstelling van den Publieken Aanklager bij het Nationaal Geregtshof, en van de Publieke Aanklagers bij de Departementale Geregtshoven, uit eene Nominatie van drie personen, door het Hof, bij hetwelk de vacature voorvalt, te formeren.

80: Beoordeling misdrijven Leden Wetgevend Lichaam en Staatsbewind

Het Nationaal Geregtshof neemt kennis van, en oordeelt over alle misdrijven, door de Leden der Vergadering van Hun Hoog Mogenden en de Hooge Ambtenaren van Staat begaan. De Leden der Vergadering van Hun Hoog Mogenden en de Hooge Ambtenaren van Staat zullen ten allen tijde voor het Gemelde Geregtshof te regt staan wegens de misdrijven, welke met betrekking tot de waarneming hunner functiën aan hun worden te laste gelegd. Het zelfde zal plaats hebben wegens gewone misdaden, in den loop hunner functiën begaan; doch, tot het burgerlijk leven terug gekeerd, zullen zij, wegens alle commune delicten, voor den gewonen burgerlijken Regter te regt gesteld worden.

81: Oordeel over alle actiën waarin Gemeenebest gedaagd wordt

Het Nationaal Geregtshof oordeelt over alle actiën waarin het Gemeenebest als Gedaagde wordt aangesproken.

82: Procedure bij betrokkenheid van het Gemeenebest, Collegiën, Ontvangers, Rentmeesters of andere Agendarissen

Wanneer het Gemeenebest, of wel eenige Gemeene Lands Collegiën, Ontvangers, Rentmeesters of andere Agendarissen, in derzelver qualiteit, voor het Nationaal Geregtshof in regten betrokken worden, zullen Hun Hoog Mogenden, op Voordragt van den Raadpensionaris, het algemeen belang zulks vorderende, hetzelve Hof kunnen aanschrijven, om, met de cognitie der zaak, het zij voor een bepaalden, het zij voor een onbepaalden tijd, te supersederen; en is het Nationaal Geregtshof verpligt, aan zoodanige aanschrijving te defereren; zullende de Raadpensionaris, Hun Hoog Mogenden niet vergaderd zijnde, tot het doen van eene provisionele aanschrijving tot dat oogmerk bevoegd zijn.

83: Speciaal toezigt over de Geregtshoven

Het Nationaal Geregtshof heeft het speciaal toezigt over de Geregtshoven en Regtbanken in het Bataafsch Gemeenebest. Het kan derzelver vonnissen en handelingen, voor zoo verre deze met de Wetten aangaande de administratie der Justitie, en de form van Regtspleging strijdig zijn, schorsen en vernietigen; hetzelve zal echter nimmer bevoegd zijn zich in de beoordeeling der zaak zelve intelaten.

84: Hooger beroep

Aan het Nationaal Geregtshof valt hooger beroep van alle gewijsden in zaken, welke ter eerster instantie gediend hebben voor de Departementale Geregtehoven. De Wet bepaalt de manier van procederen ten dezen opzigte.

85: Quorum bij het vellen van definitive Vonnissen

Het Nationaal Geregtshof velt geene definitive Vonnissen, ten zij er ten minste zeven Leden tegenwoordig zijn.

86: Mandaat: verlenen Surchéance van Betaling, Brieven Sureté de Corps, dispensatiën

Het Nationaal Geregtshof verleent Surchéance van Betaling, Brieven van Sureté de Corps, en voorts zoodanige dispensatiën, als, door de Wet, aan hetzelve zullen worden opgedragen.

87: Procedure voor mogelijke wijziging in organisatie der Regterlijke Magt

Met betrekking tot alles, wat tot de Regterlijke Magt behoort, het getal en de organisatie van Geregtshoven en Regtbanken, het zij burgerlijke, het zij militaire, wordt aan het Gouvernement overgelaten, om daaromtrent aan de vergadering van Hun Hoog Mogenden zoodanige veranderingen en verbeteringen voortedragen, als in vervolg van tijd wenschelijk bevonden werden.