Artikel 21: Kronen van Frankrijk en Holland worden nimmer verenigd

20
Artikel 21
22

De Kronen van Frankrijk en Holland kunnen nimmer op hetzelfde Hoofd vereenigd worden.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Het Bataafsche Volk, overtuigd, dat de belangen der vereenigde Fransche en Bataafsche Republieken, door derzelver onderlinge zamenstemming, altijd, het gelukkigst zullen bevorderd worden, wil, van zijne zijde, nimmer eenige afzonderlijke verbindtenis met die Volken, wier staatkundig belang in tweestrijd is met den voorspoed der beide Natiën.

1806

De Kronen van Frankrijk en Holland kunnen nimmer op hetzelfde Hoofd vereenigd worden.