Artikel 6: Koning van Holland is Groot Dignitaris van het Keizerrijk

5
Artikel 6
7

De Koning van Holland zal altoosdurend Groot Dignitaris van liet Keizerrijk zijn, onder den Titel van Groot-Connétable.

De Functiën van deze Hooge Waardigheid, zullen niettemin ter keuze van Zijne Majesteit den Keizer der Franschen door eenen Prins Vice Connetable vervuld kunnen worden, wanneer Zijne Majesteit goed mogte vinden deze Waardigheid daartestellen.