Vierde Afdeeling. Beschikkingen aan beide kamers gemeen.

Inhoudsopgave van deze pagina:

90: Niemand kan tegelijk lid der beide Kamers zijn

Niemand kan tegelijk lid der beide Kamers zijn.

91: Hoofden der Departementen van Algemeen Bestuur hebben zitting in beide Kamers

De Hoofden der Departementen van Algemeen Bestuur hebben zitting in de beide Kamers. Zij hebben alleenlijk eene raadgevende stem, ten ware zij tot leden der vergadering mogten benoemd zijn.

92: Incompatibiliteiten

De leden der Staten-Generaal kunnen niet te gelijk zijn leden van de Rekenkamer, nochte eenigen aan den Lande comptabelen post bekleeden.

93: Leden der Staten Provinciaal, in de Staten-Generaal geroepen wordende, houden op Leden der Staten-Provinciaal te zijn

Leden van provinciale Staten in eene der Kamers van de Staten-Generaal zitting nemende, houden op tot de provinciale Staten te behooren.

94: Onderzoek geloofsbrieven nieuwe Leden

Iedere Kamer in den haren, onderzoekt de geloofsbrieven der nieuwe inkomende leden, en beslist de geschillen, welke dienaangaande mogten oprijzen.

95: Griffier voor beide Kamers

Elke Kamer benoemt haren Griffier.

96: Titel Leden der Staten-Generaal

De beide kamers der Staten-Generaal voeren den titel van Edel Mogende Heeren.

97: Frequentie bijeenkomsten

De Staten-Generaal vergaderen ten minste eenmaal 's jaars.

Hunne gewone vergadering wordt geopend op den derden Maandag in October. De Koning roept de buitengewone vergadering bijeen, zoo dikwijls hij zulks noodig oordeelt.

98: Locatie zittingen der Staten-Generaal

In tijd van vrede worden de zittingen der Staten-Generaal beurtelings om het andere jaar in eene stad der noordelijke, en in eene der zuidelijke provinciën gehouden.

99: Buitengewone vergadering Staten-Generaal bij het overlijden des Konings

De Staten-Generaal vergaderen zonder voorafgaande oproeping, bij overlijden des Konings. De leden die zich, op den vijftienden dag na dit overlijden, bevinden op de plaats waar de zetel van het Gouvernement gevestigd is, openen de buitengewone vergadering.

100: Opening en sluiting vergadering, jaarlijksche vergadering bijft minstens 20 dagen bijeen

De vergadering der Staten-Generaal wordt in eene vereenigde zitting der beide Kamers, door den Koning, ofte wel door eene commissie van Zijnentwege geopend, en op dezelfde wijze gesloten, wanneer Hij oordeelt dat het belang van het Rijk niet vordert, de vergadering langer bijeen te houden.

De gewone jaarlijksche vergadering blijft ten minste twintig dagen bijeen.

101: Quorum bij beslissingen

Geene der beide Kamers vermogen eenige zaak te beslissen, zoo niet meer dan de helft van hare leden tegenwoordig is.

102: Stemprocedure

Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen opgemaakt.

103: Stemprocedure: besloten bij voordragten van personen, anders hoofdelijk

Over alle zaken wordt mondeling en bij hoofdelijke oproeping gestemd, doch bij het doen van keuzen of voordragten van personen, bij besloten en ongeteekende briefjes.

104: Procedure bij Vereenigde Zitting

Wanneer volgens deze Grondwet, de beide Kamers eene vereenigde zitting houden, hetzij de Tweede Kamer in enkelen of in dubbelen getale zij, zitten de leden zonder onderscheid, tot welke Kamer zij behooren.

De Voorzitter der Eerste Kamer heeft het beleid der vergadering.