Eerste Afdeeling. Algemeene beschikkingen.

Inhoudsopgave van deze pagina:

162: Regtspraak in naam van en van wege den Koning

Er wordt alomme in de Nederlanden regt gesproken in naam en van wege den Koning.

163: Algemene wetboeken

Er zal worden ingevoerd een algemeen wetboek van burgerlijk regt, van koophandel, van lijfstraffelijk regt, van de zamenstelling der regterlijke magt, en van de manier van procederen.

164: Onteigening

Ieder ingezeten wordt gehandhaafd bij het vreedzaam bezit en genot zijner eigendommen. Niemand kan van eenig gedeelte derzelven worden ontzet, dan ten algemeenen nutte, in de gevallen en op de wijze bij de wet te bepalen, en tegen behoorlijke schadeloosstelling.

165: Regterlijke magt oordeelt bij twistgedingen over eigendom, schuldvordering of burgerlijke regten

Alle twistgedingen over eigendom of daaruit voortspruitende regten, over schuldvordering of burgerlijke regten, behooren bij uitsluiting tot de kennis van de regterlijke magt.

166: Uitoefening regterlijke magt

De regterlijke magt wordt alleen geoefend door regtbanken, welke bij of ten gevolge dezer Grondwet worden ingesteld.

167: Wettelijke toekenning regter

Niemand kan tegen zijnen wil worden afgetrokken van den regter, dien de wet hem toekent.

168: In hechtenis name

Behalve het geval, dat iemand op heeter daad wordt betrapt, mag niemand in hechtenis worden genomen, dan op een bevel van den regter, inhoudende de redenen der gedane aanhouding, en welk bevel bij, of onmiddellijk na de aanhouding moet beteekend worden aan den geen tegen wien hetzelve is gerigt.

De wet bepaalt den form van dit bevel en den tijd binnen welken alle aangeklaagden moeten worden verhoord.

169: Arrestatie buiten wettelijk gezag om

Wanneer een ingezeten, in buitengewone omstandigheden, door het politiek gezag mogt worden gearresteerd, is hij, op wiens bevel zoodanige arrestatie plaats heeft gehad, gehouden daarvan terstond kennis te geven aan den plaatselijken regter, en hem voorts den gearresteerden binnen den tijd van drie dagen over te leveren.

De criminele regtbanken zijn verpligt, elk in haar ressort, te zorgen, dat zulks stiptelijk worde nagekomen.

170: Huisregt

Niemand mag in de woning van eenen ingezeten zijns ondanks treden, dan op last van eene magt, daartoe bij de wet bevoegd verklaard, en volgens de formen daarbij bepaald.

171: Geen verbeurdverklaring van goederen na veroordeling

Op geene misdaad mag ten straf gesteld worden de verbeurdverklaring der goederen, den schuldigen toebehoorende.

172: Motiveringsplicht bij criminele vonnissen

In alle criminele vonnissen, ten laste van eenen beschuldigden gewezen moet de misdaad worden uitgedrukt en omschreven, met aanhaling van de artikelen der wet, waarop de uitspraak is gegrond.

173: Verantwoordingsplicht inzake grondslag bij civiele vonnissen

Alle civiele vonnissen moeten de gronden inhouden, waarop dezelve zijn gewezen.

174: Uitspraak vonnissen met opene deuren

Alle vonnissen worden met opene deuren uitgesproken.