Artikel 212: Omvang en inrigting der militie en schutterijen

211
Artikel 212
213

De bepalingen, welke door den Koning, zoo omtrent het getal en de inrigting der militie, als opzigtelijk hetgeen de Schutterijen en den Landstorm betreft, noodig geoordeeld worden, zijn het voorwerp eener door Hem voor te dragen wet.

1.

Ontwikkeling artikel

1814

De bepalingen, welke door den Souvereinen Vorst, zoo omtrent het getal en de inrigting der Militie, als opzigtelijk het geen den Landstorm betreft, noodig geoordeeld worden, zullen het voorwerp eener, door Denzelven voortedragen, wet uitmaken.

1815: art 214, 1840: art 212
1848

De sterkte en inrigting der militie en der schutterijen worden geregeld door de wet.