Artikel 226: Armbestuur en opvoeding der arm-kinderen

225
Artikel 226
227

Als eene zaak van hoog belang wordt ook het armbestuur en de opvoeding der arme kinderen aan de aanhoudende zorg der Regering bevolen. De Koning doet insgelijks, van de inrigtingen dienaangaande, jaarlijks, een uitvoerig verslag aan de Staten-Generaal geven.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Het Vertegenwoordigend Lichaam regelt, binnen zes Maanden na Deszelfs eerste zitting, bij eene uitdruklijke Wet, het Armen-bestuur over de geheele Republiek.

Deze Wet bepaalt de algemeene voorschriften en plaatslijke beschikkingen, hiertoe vereischt.

1814

Als eene zaak van hoog belang wordt ook het armbestuur en de opvoeding der arm-kinderen der aanhoudende zorg der Regering aanbevolen. De Souvereine Vorst doet insgelijks van de inrigtingen dienaangaande jaarlijks een uitvoerig verslag aan de Staten Generaal geven.

1815: art 228, 1840: art 226
1848

Het armbestuur is een onderwerp van aanhoudende zorg der Regering, en wordt door de wet geregeld. De Koning doet van de verrigtingen dienaangaande, jaarlijks een uitvoerig verslag aan de Staten-Generaal geven.

1887: art 193, 1917: art 193, 1922: art 196, 1938: art 201, 1948: art 202, 1953: art 209, 1956: art 209, 1963: art 209, 1972: art 209
1983
  • 1. 
    De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.
  • 2. 
    De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerheid.
  • 3. 
    Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege.
1987: art 20, 1995: art 20, 1999: art 20, 2000: art 20, 2002: art 20, 2005: art 20, 2006: art 20, 2008: art 20, 2017: art 20, 2018: art 20, 2022: art 20