Artikel 62: Verslag staat der koloniën en bezittingen overzee; koloniale geldmiddelen

61
Artikel 62
63

De Koning doet jaarlijks aan de Staten-Generaal een omstandig verslag geven van het beheer dier koloniën en bezittingen en van den staat waarin zij zich bevinden.

De wet regelt de wijze van beheer en verantwoording der koloniale geldmiddelen.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Het Uitvoerend Bewind zal, alle Jaaren, na van ieder der Raaden reekening en verändwoording, met overlegging van alle stukken en bescheiden, daartoe behoorende, ontvangen te hebben, aan de Vertegenwoordigende Vergadering verslag doen van zoodanige sommen, als tot waarneming van de belangen der Buitenlandsche Bezittingen en Coloniën, geduurende het afgelopen jaar, ontvangen en uitgegeven zijn, alsmede van den staat der zaken aldaar.

Bij aldien 'er een zuiver overschot, na aftrek van hetgeen voor het volgend jaar nodig zal zijn, plaats heeft, zal hetzelve in de Nationaale Kas gestort worden.

De Rapporten, Reekeningen en Begrootingen, in dit en het voorig Artikel gemeld, zullen door den druk worden bekend gemaakt.

1848: art 60, 1887: art 62, 1917: art 62