Artikel 242: Verantwoording en publicatie begrooting, verrekening met de Nationaale Kas

241
Artikel 242
243

Het Uitvoerend Bewind zal, alle Jaaren, na van ieder der Raaden reekening en verändwoording, met overlegging van alle stukken en bescheiden, daartoe behoorende, ontvangen te hebben, aan de Vertegenwoordigende Vergadering verslag doen van zoodanige sommen, als tot waarneming van de belangen der Buitenlandsche Bezittingen en Coloniën, geduurende het afgelopen jaar, ontvangen en uitgegeven zijn, alsmede van den staat der zaken aldaar.

Bij aldien 'er een zuiver overschot, na aftrek van hetgeen voor het volgend jaar nodig zal zijn, plaats heeft, zal hetzelve in de Nationaale Kas gestort worden.

De Rapporten, Reekeningen en Begrootingen, in dit en het voorig Artikel gemeld, zullen door den druk worden bekend gemaakt.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Het Uitvoerend Bewind zal, alle Jaaren, na van ieder der Raaden reekening en verändwoording, met overlegging van alle stukken en bescheiden, daartoe behoorende, ontvangen te hebben, aan de Vertegenwoordigende Vergadering verslag doen van zoodanige sommen, als tot waarneming van de belangen der Buitenlandsche Bezittingen en Coloniën, geduurende het afgelopen jaar, ontvangen en uitgegeven zijn, alsmede van den staat der zaken aldaar.

Bij aldien 'er een zuiver overschot, na aftrek van hetgeen voor het volgend jaar nodig zal zijn, plaats heeft, zal hetzelve in de Nationaale Kas gestort worden.

De Rapporten, Reekeningen en Begrootingen, in dit en het voorig Artikel gemeld, zullen door den druk worden bekend gemaakt.

1848: art 60, 1887: art 62, 1917: art 62