Artikel XII: Bekendmaking; Indeling Grondwet

XI
Artikel XII
1

De Koning is bevoegd den tekst der herziene Grondwet bekend te doen maken en daarbij in de artikelen, welke naar een ander artikel verwijzen, de veranderingen van nummers aan te brengen, welke noodig blijken te zijn.

1.

Ontwikkeling artikel

1887

De Koning is bevoegd den tekst der herziene Grondwet bekend te doen maken en daarbij in de artikelen, welke naar een ander artikel verwijzen, de veranderingen van nummers aan te brengen, welke noodig blijken te zijn.

1922

De tekst der herziene Grondwet wordt door den Koning bekend gemaakt in eene doorloopend genummerde reeks van artikelen, met inachtneming van de in van Regeeringswege uitgaande stukken gevolgde spelling en met wijziging voor zooveel noodig van de aanhaling daarin van artikelen of gedeelten van artikelen.

1938

De tekst der herziene Grondwet wordt door den Koning bekend gemaakt, nadat, voor zoveel noodig, de hoofdstukken, de afdeelingen van elk hoofdstuk, en de artikelen doorloopend zijn genummerd en verwijzingen zijn veranderd.

1948: art 206, 1953: art 213, 1956: art 214, 1963: art 214, 1972: art 214
1983

De tekst van de herziene Grondwet wordt bij koninklijk besluit bekendgemaakt, waarbij hoofdstukken, paragrafen en artikelen kunnen worden vernummerd en verwijzingen dienovereenkomstig kunnen worden veranderd.

1987: art 141, 1995: art 141, 1999: art 141, 2000: art 141, 2002: art 141, 2005: art 141, 2006: art 141, 2008: art 141, 2017: art 141, 2018: art 141, 2022: art 141