Artikel 141: Bekendmaking tekst herziene Grondwet

140
Artikel 141
142

De tekst van de herziene Grondwet wordt bij koninklijk besluit bekendgemaakt, waarbij hoofdstukken, paragrafen en artikelen kunnen worden vernummerd en verwijzingen dienovereenkomstig kunnen worden veranderd.


In andere talen:

English

The text of the revised Constitution shall be published by Royal Decree in which the chapters, sections and articles may be renumbered and references to them altered accordingly.

Français

Le texte de la Constitution révisée est publié par décret royal, les numéros des chapitres, sections et articles pouvant être modifiés à cette occasion, et les renvois, changés en conséquence.

Deutsch

Der Wortlaut der geänderten Verfassung wird durch königlichen Erlass verkündet; dabei können Kapitel, Paragraphen und Artikel umnummeriert und Verweise entsprechend geändert werden.

Español

El texto de la Constitución reformada se publicará por real decreto, pudiéndose cambiar los números de los capítulos, apartados y artículos así como las remisiones.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

Naast de afzonderlijke wijzigingswetten wordt bij elke grondwetsherziening de hele tekst van de herziene Grondwet bij koninklijk besluit opnieuw bekendgemaakt.

2.

Formele toelichting

Naast de afzonderlijke wijzigingswetten wordt bij elke grondwetsherziening de gehele tekst van de herziene Grondwet bij koninklijk besluit opnieuw bekendgemaakt (artikel 141).

3.

In eenvoudig Nederlands

De regering maakt de nieuwe Grondwet bekend. De regering kan de nummers van de hoofdstukken, paragrafen en artikelen veranderen.

Uitleg

De regering zorgt ervoor dat de nieuwe Grondwet in het Staatsblad staat. Het Staatsblad is een krant van de minister van Justitie waarin alle nieuwe wetten staan.

Als dat nodig is (zie ook artikel 138 i) kan de regering nu nog de nummers van de hoofdstukken, paragrafen en artikelen veranderen.

De nieuwe Grondwet geldt onmiddellijk als de regering hem bekend heeft gemaakt in het Staatsblad

4.

Ontwikkeling artikel

1887

De Koning is bevoegd den tekst der herziene Grondwet bekend te doen maken en daarbij in de artikelen, welke naar een ander artikel verwijzen, de veranderingen van nummers aan te brengen, welke noodig blijken te zijn.

1922

De tekst der herziene Grondwet wordt door den Koning bekend gemaakt in eene doorloopend genummerde reeks van artikelen, met inachtneming van de in van Regeeringswege uitgaande stukken gevolgde spelling en met wijziging voor zooveel noodig van de aanhaling daarin van artikelen of gedeelten van artikelen.

1938

De tekst der herziene Grondwet wordt door den Koning bekend gemaakt, nadat, voor zoveel noodig, de hoofdstukken, de afdeelingen van elk hoofdstuk, en de artikelen doorloopend zijn genummerd en verwijzingen zijn veranderd.

1948: art 206, 1953: art 213, 1956: art 214, 1963: art 214, 1972: art 214
1983

De tekst van de herziene Grondwet wordt bij koninklijk besluit bekendgemaakt, waarbij hoofdstukken, paragrafen en artikelen kunnen worden vernummerd en verwijzingen dienovereenkomstig kunnen worden veranderd.

1987: art 141, 1995: art 141, 1999: art 141, 2000: art 141, 2002: art 141, 2005: art 141, 2006: art 141, 2008: art 141, 2017: art 141, 2018: art 141, 2022: art 141