Artikel XIII: Onderwijsbepaling

XII
Artikel XIII

Binnen drie jaren na de afkondiging van de wetten, houdende veranderingen in de Grondwet, worden door den Koning de noodige wetsvoorstellen voorgedragen, ter uitvoering van het aangaande het algemeem vormend lager onderwijs bepaalde in artikel 192, vierde, vijfde, zesde en zevende lid i der Grondwet.

1.

Ontwikkeling artikel

1887

Aan de verkiezingen van leden van Provinciale Staten en gemeenteraden, die mogten plaats hebben voor de sluiting der kiezerslijsten, bedoeld in artikel VIII, nemen de personen deel, wier namen voorkomen op de kiezerslijsten, geldende tijdens de afkondiging der wetten, houdende verandering in de Grondwet.

1917

Binnen drie jaren na de afkondiging van de wetten, houdende veranderingen in de Grondwet, worden door den Koning de noodige wetsvoorstellen voorgedragen, ter uitvoering van het aangaande het algemeem vormend lager onderwijs bepaalde in artikel 192, vierde, vijfde, zesde en zevende lid i der Grondwet.