Artikel X: Vervallen artikel Gemeentewet

X
Artikel X
XI

Met afwijking van artikel II i, worden in de Gemeentewet, totdat de wet daaromtrent nader zal hebben beschikt, de volgende veranderingen gebracht:

Artikel 5 wordt gelezen, enz.

Met afwijking van bovenstaand artikel II worden in de wet van 31 December 1913 ( Staatsblad no. 469), tot toevoeging van de terreinen langs den Nieuwen Waterweg en het Scheur, thans deel uitmakende van de gemeenten 's Gravenzande en Naaldwijk, aan de gemeente Rotterdam, totdat de wet daaromtrent nader zal hebben beschikt, de volgende veranderingen gebracht:

De artikelen 4, 5, 8, 9, 11, derde lid, en 17 vervallen.

1.

Ontwikkeling artikel

1887

Het tweede lid van artikel 5 van de wet van 29 Junij 1851 (Staatsblad no. 85) vervalt.

Toelichting

Art. 5, al. 2 der Gemeentewet luidde: Om kiezer van leden van den gemeenteraad te zijn moet men in de directe belastingen de helft betalen van de som in de kiezers van leden der Tweede Kamer der Staten-Generaal gevorderd. Vergelijk artikel 139 i van de Grondwet van 1848.

1922: art X