Eerste Afdeeling. Van de samenstelling der Provinciale Staten.

Inhoudsopgave van deze pagina:

130: Samenstelling en verkiezing Staten; Roulatie leden; Eisen Leden

De leden der Provinciale Staten worden voor vier jaren rechtstreeks gekozen door de ingezetenen der provincie, tevens Nederlanders, of door de wet als Nederlandsche onderdanen erkend, die den door de wet te bepalen leeftijd, welke niet beneden drie en twintig jaren mag zijn, hebben bereikt. De verkiezing geschiedt op de grondslag van evenredige vertegenwoordiging binnen door de wet te stellen grenzen.

De laatste zinsnede van het eerste lid, het tweede, en het derde lid van artikel 83 zijn van toepassing.

Zij treden te gelijk af en zijn dadelijk herkiesbaar.

Om lid der Provinciale Staten te kunnen zijn wordt vereischt, dat men Nederlander of door de wet als Nederlandsch onderdaan erkend en ingezeten der provincie zij, den ouderdom van vijf en twintig jaren vervuld hebbe, niet van de verkiesbaarheid ontzet zij, noch van de uitoefening van het kiesrecht zij uitgesloten krachtens de daaromtrent ingevolge artikel 83, derde lid, getroffen regeling, met uitzondering van gerechtelijke vrijheidsberooving en veroordeeling tot eene vrijheidsstraf anders dan wegens bedelarij of landlooperij of wegens een feit, waaruit openbare dronkenschap blijkt.

De verkiezing van de leden der Provinciale Staten heeft plaats op de wijze door de wet te regelen.

131: Eed van Aanvaarding, Eed van Zuivering

De leden der Staten leggen bij het aanvaarden hunner betrekking den volgenden eed of belofte af:

"Ik zweer (beloof) trouw aan de Grondwet en aan de wetten des Rijks."

"Zoo waarlijk helpe mij God almachtig!"("Dat beloof ik!")

Zij worden tot die eed (belofte) toegelaten na alvorens te hebben afgelegd den eed (verklaring en belofte) van zuivering als hierboven in artikel 90 voor de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is bepaald.

132: Frequentie vergaderingen; openbaarheid

De Staten vergaderen zoo dikwerf in het jaar als de wet bepaalt, en bovendien wanneer zij door den Koning buitengewoon worden bijeengeroepen.

De vergaderingen zijn openbaar, met hetzelfde voorbehoud als ten aanzien van de vergadering der Kamers van de Staten-Generaal is bepaald in artikel 104.

133: Leden stemmen zonder ruggespraak

De leden der Staten stemmen zonder last van of ruggespraak met hen die benoemen.

134: Stemprocedure Provinciale Staten

Omtrent het beraadslagen en stemmen gelden de regels in de artikelen 108, 109 en 110, eerste lid ten aanzien van de Kamers der Staten-Generaal voorgeschreven.