Artikel 161: Andere twistgedingen

160
Artikel 161
162

De wet kan de beslissing van twistgedingen, niet behorende tot die, vermeld in artikel 160 i, hetzij aan de gewone rechter, hetzij aan een college met administratieve rechtspraak belast, opdragen; zij regelt de wijze van behandeling en de gevolgen der beslissingen.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Er zal een Wetboek gemaakt worden, zoo wel van Burgerlijke, als van Lijfstraflijke Wetten, te gelijk met de wijze van Regtsvordering, op gronden, door de Staatsregeling verzekerd, en algemeen voor de gantsche Republiek.

Deszelfs invoering i zal zijn, uiterlijk binnen twee jaaren na de invoering der Staatsregeling.

1801

Het Staats-Bewind zorgt, dat een algemeen Civiel en Crimineel Wetboek, na dat op de daar van gemaakte ontwerpen de consideratiën van het Nationaal Gerechtshof zullen zyn ingenomen, ten spoedigsten aan het Wetgevend Lichaam ter bekrachtiging worde aangeboden.

1814

Er zal worden ingevoerd een algemeen Wetboek van burgerlijk regt, lijfstraffelijk regt, van den koophandel, en van de zamenstelling der regterlijke magt en de manier van procederen.

1815: art 163, 1840: art 161, 1848: art 146
1887

De wet kan de beslissing van twistgedingen, niet behoorende tot die, vermeld in artikel 153, hetzij aan den gewonen regter, hetzij aan een college met administrative regtspraak belast, opdragen; zij regelt de wijze van behandeling en de gevolgen der beslissingen.

1917: art 154, 1922: art 155, 1938: art 161, 1948: art 161, 1953: art 168, 1956: art 168, 1963: art 168, 1972: art 168