Artikel 216: Vorming Unie; Kroon; Organen; Koninkrijk; Indonesië

215
Artikel 216
217

Bij de voorbereiding en vestiging van de nieuwe rechtsorde zal worden in acht genomen de uitkomst van het reeds gepleegde gemeen overleg, zoals deze in de volgende leden van dit artikel is omschreven.

Er zal een Unie gevormd worden, waarin als gelijkwaardige staten deelnemen het in het vijfde lid bedoelde Koninkrijk en de Verenigde Staten van Indonesië. Indien de uitkomst van het voortgezet gemeen overleg daartoe leidt, treedt Nederland in de plaats van dit Koninkrijk.

De Kroon der Unie wordt gedragen door Hare Majesteit Koningin Wilhelmina i, Prinses van Oranje-Nassau, en bij opvolging door Haar wettige opvolgers in de Kroon der Nederlanden.

De Unie zal door eigen organen, onverminderd hetgeen overigens ter vervulling van haar doelstellingen kan strekken, de samenwerking tussen de deelnemende staten verwezenlijken in zake buitenlandse betrekkingen, defensie en voor zover nodig financiën, alsmede nopens onderwerpen van economische en culturele aard; zij zal de rechtszekerheid, de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, en deugdelijk bestuur waarborgen. De Unie zal op eigen naam aan het internationaal verkeer deelnemen.

Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen vormen een Koninkrijk, waarvan de Kroon wordt gedragen door Hare Majesteit Koningin Wilhelmina, Prinses van Oranje-Nassau, en bij opvolging door Haar wettige opvolgers in de Kroon der Nederlanden. Nederland kan binnen de Unie rechtstreekse betrekkingen onderhouden met de Verenigde Staten van Indonesië.

De Verenigde Staten van Indonesië zullen federatief zijn opgebouwd uit onderling gelijkwaardige deelstaten.

Voor zover enig deel van Indonesië niet gaat behoren tot de Verenigde Staten van Indonesië, zullen de betrekkingen van dat gebiedsdeel tot deze Staten en tot het Koninkrijk, bedoeld in het vijfde lid van dit artikel, zoveel mogelijk in overeenstemming met de beginselen van dit Hoofdstuk afzonderlijk worden geregeld.

1.

Ontwikkeling artikel

1948

Bij de voorbereiding en vestiging van de nieuwe rechtsorde zal worden in acht genomen de uitkomst van het reeds gepleegde gemeen overleg, zoals deze in de volgende leden van dit artikel is omschreven.

Er zal een Unie gevormd worden, waarin als gelijkwaardige staten deelnemen het in het vijfde lid bedoelde Koninkrijk en de Verenigde Staten van Indonesië. Indien de uitkomst van het voortgezet gemeen overleg daartoe leidt, treedt Nederland in de plaats van dit Koninkrijk.

De Kroon der Unie wordt gedragen door Hare Majesteit Koningin Wilhelmina i, Prinses van Oranje-Nassau, en bij opvolging door Haar wettige opvolgers in de Kroon der Nederlanden.

De Unie zal door eigen organen, onverminderd hetgeen overigens ter vervulling van haar doelstellingen kan strekken, de samenwerking tussen de deelnemende staten verwezenlijken in zake buitenlandse betrekkingen, defensie en voor zover nodig financiën, alsmede nopens onderwerpen van economische en culturele aard; zij zal de rechtszekerheid, de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, en deugdelijk bestuur waarborgen. De Unie zal op eigen naam aan het internationaal verkeer deelnemen.

Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen vormen een Koninkrijk, waarvan de Kroon wordt gedragen door Hare Majesteit Koningin Wilhelmina, Prinses van Oranje-Nassau, en bij opvolging door Haar wettige opvolgers in de Kroon der Nederlanden. Nederland kan binnen de Unie rechtstreekse betrekkingen onderhouden met de Verenigde Staten van Indonesië.

De Verenigde Staten van Indonesië zullen federatief zijn opgebouwd uit onderling gelijkwaardige deelstaten.

Voor zover enig deel van Indonesië niet gaat behoren tot de Verenigde Staten van Indonesië, zullen de betrekkingen van dat gebiedsdeel tot deze Staten en tot het Koninkrijk, bedoeld in het vijfde lid van dit artikel, zoveel mogelijk in overeenstemming met de beginselen van dit Hoofdstuk afzonderlijk worden geregeld.

1953: art 216