Additionele artikelen

Inhoudsopgave van deze pagina:

I: - Vervallen -

Vervallen

II: - Vervallen -

Vervallen

III: - Vervallen -

Vervallen

IV: - Vervallen -

Vervallen

V: - Vervallen -

Vervallen

VI: - Vervallen -

Vervallen

VII: - Vervallen -

Vervallen

VIII: - Vervallen -

Vervallen

IX: Bepaling inzake het nulla poena beginsel (art. 16)

Artikel 16 is niet van toepassing ten aanzien van feiten, strafbaar gesteld krachtens het Besluit Buitengewoon Strafrecht.

X: Bepaling inzake de vrije keuze van arbeid (art. 19)

Vervallen

XI: Bepaling omtrent de eden en beloften voogd en regent

De formulieren voor de eden en beloften, vastgesteld bij de artikelen 44 en 53 voor de verklaring, vastgesteld bij artikel 54 van de Grondwet naar de tekst van 1972, blijven van kracht totdat daarvoor bij de wet een regeling is getroffen.

XII: - Vervallen -

Vervallen

XIII: - Vervallen -

Vervallen

XIV: - Vervallen -

Vervallen

XV: - Vervallen -

Vervallen

XVI: - Vervallen -

Vervallen

XVII: Bepaling omtrent verkiesbaarheid van krijgslieden

Totdat ter zake bij de wet een voorziening zal zijn getroffen blijft artikel 106, vierde lid, van de Grondwet naar de tekst van 1972 van kracht.

XVIII: - Vervallen -

Vervallen

XIX: Bepaling omtrent formulieren

Het formulier van afkondiging, vastgesteld bij artikel 81 en de formulieren van verzending en kennisgeving, vastgesteld bij de artikelen 123, 124, 127, 128 en 130 van de Grondwet naar de tekst van 1972, blijven van kracht totdat daarvoor een regeling is getroffen.

XX: - Vervallen -

Vervallen

XXI: Bepaling omtrent Overeenkomsten

  • 1. 
    Totdat ter zake bij de wet een voorziening zal zijn getroffen, blijft het bepaalde in de volgende artikelen van de Grondwet naar de tekst van 1972 van kracht:
  • 2. 
    Zolang artikel 24 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden naar de tekst van 1975 geldt, blijft ten aanzien van overeenkomsten welke in de Nederlandse Antillen raken voor wat de stilzwijgende goedkeuring betreft, het bepaalde in de artikelen 61 en 64 van de Grondwet naar de tekst van 1972 van kracht.
 

XXII: - Vervallen -

Vervallen

XXIII: - Vervallen -

Vervallen

XXIV: Bepaling inzake de rechtspositie van ambtenaren

Algemeen verbindende voorschriften betreffende de rechtspositie van ambtenaren, welke niet op een wet berusten, kunnen tot de inwerkingtreding van een wet welke die rechtspositie regelt, worden gewijzigd op gelijke wijze als waarop zij tot stand zijn gekomen.

XXV: - Vervallen -

Vervallen

XXVI: Bepaling inzake gratie en amnestie (art. 122)

Artikel 122, eerste lid, treedt eerst na vijf jaren of op een bij krachtens de wet te bepalen eerder tijdstip in werking. Tot dien blijft het bepaalde in artikel 77, eerste en tweede lid van de Grondwet naar de tekst van 1972 van kracht.

XXVII: - Vervallen -

Vervallen

XXVIII: - Vervallen -

Vervallen

XXIX: - Vervallen -

Vervallen

XXX: Overgangsbepaling bij artikel 101 inzake verplichte krijgsdienst

Totdat ter zake bij de wet een voorziening is getroffen, blijft artikel 101 van de Grondwet naar de tekst van 1987 van kracht.


Toelichting

De bij de Grondwet behorende additionele artikelen bevatten, anders dan de Grondwet zelf, bijzondere voorschriften voor een overgangsperiode na de algehele herziening van de Grondwet in 1983.

Verreweg de meeste van deze artikelen zijn inmiddels komen te vervallen, aangezien ze zijn uitgewerkt.

Enkele additionele artikelen blijven hun betekenis houden, onder meer omdat de benodigde wetgeving nog niet tot stand is gekomen (de artikelen IX en XIX). Deze artikelen zijn in de voorgaande hoofdstukken aan de orde gekomen bij de grondwetsartikelen waarop zij betrekking hebben.