33239 - Initiatiefvoorstel Deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester

Dit wetsvoorstel werd op 20 april 2012 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Schouw (D66) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester) en gepubliceerd in het Staatsblad op 8 juli 2015 (Stb. 2015, 277).

De tweede lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Initiatiefvoorstel Deconstitutionalisering benoeming van commissaris van de Koning en burgemeester (Grondwetswijziging, tweede lezing) i.

2.

Kerngegevens

Aanhangig gemaakt
20 april 2012

Volledige titel
Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester

Ondertekenende bewindslieden

De minister van Algemene Zaken
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kamercommissies

3.

Uit de memorie van toelichting

De vraag of de aanstellingswijze van de burgemeester en de commissaris van de Koning al dan niet in de Grondwet hoort, gaat terug tot de grondwetsherziening van 1848. De indiener is van mening dat de wetgever de vrijheid moet worden gelaten de aanstellingswijze vast te stellen en sluit in dezen dan ook aan bij de opvatting van J.R. Thorbecke, voorzitter van de Staatscommissie die de grondwetsherziening van 1848 voorbereidde. Voorliggend grondwetsherzieningvoorstel gaat in de kern dan ook om het vraagstuk van taakverdeling tussen grondwetgever en wetgever. Deze discussie is herhaaldelijk gevoerd sinds 1848 en kent dan ook een lange voorgeschiedenis. In het hiernavolgende zal deze geschiedenis uiteengezet worden, gevolgd door een uiteenzetting van de argumenten die volgens de indiener deconstitutionalisering van de aanstellingswijze van de burgemeester en de commissaris van de Koning rechtvaardigen.

4.

Documenten

(38 stuks, sortering chronologisch)   sortering omkeren

2 20 april 2012, geleidende brief, nr. 1     KST332391
Geleidende brief
 
2 20 april 2012, voorstel van wet, nr. 2     KST332392
Voorstel van wet
 
2 20 april 2012, memorie van toelichting, nr. 3     KST332393
Memorie van toelichting
 
2 4 mei 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33239; ...     HTK20112012-80-6
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 24 april 2012) -
vergadering: 24 april 2012
 
2 10 december 2012, advies en reactie indiener(s), nr. 4     KST332394
Advies van de Raad van State en reactie van de indiener
 
2 10 december 2012, voorstel van wet, nr. 5     KST332395
Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Raad van State
 
2 10 december 2012, memorie van toelichting, nr. 6     KST332396
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Raad van State
 
2 13 maart 2013, verslag, nr. 7     KST332397
Verslag
 
2 29 maart 2013, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 8     KST332398
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 4 juli 2013, behandeling, kenmerk HTK20122013-104-42     HTK20122013-104-42
Voorstel van wet van het lid Schouw -
vergadering: 4 juli 2013
 
2 12 september 2013, behandeling, kenmerk HTK20122013-110-4     HTK20122013-110-4
Voorstel van wet van het lid Schouw -
vergadering: 12 september 2013
 
2 19 september 2013, stemming(en), 33239    
Stemming in verband met het wetsvoorstel Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (33239 -
vergadering: 19 september 2013
 
1 20 september 2013, gewijzigd voorstel van wet, nr. A     KST33239A
Gewijzigd voorstel van wet
 
1 8 oktober 2013, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33239; ...     HEK20132014-3-6
Lijst van besluiten (dinsdag 8 oktober 2013) -
vergadering: 8 oktober 2013
 
1 14 oktober 2013, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, 33239; ...     HEK20132014-2-5
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 1 oktober 2013) -
vergadering: 1 oktober 2013
 
1 13 november 2013, voorlopig verslag, nr. B     KST33239B
Voorlopig verslag
 
1 7 februari 2014, memorie van antwoord, nr. C     KST33239C
Memorie van antwoord
 
1 10 februari 2014, brief, nr. D     KST33239D
Brief inzake beantwoording vragen voorlopig verslag
 
1 14 mei 2014, nader voorlopig verslag, nr. E     KST33239E
Nader voorlopig verslag
 
1 24 september 2014, nadere memorie van antwoord, nr. F     KST33239F
Nadere memorie van antwoord
 
1 14 oktober 2014, brief, nr. G     KST33239G
Brief met antwoorden op vragen aan de regering in het nader voorlopig verslag
 
1 29 oktober 2014, eindverslag, nr. H     KST33239H
Eindverslag
 
1 13 januari 2015, brief, nr. I     KST33239I
Brief inzake notitie positie en aanstellingswijze burgemeester
 
1 1 april 2015, brief, 33239; CII, nr. J     KST33239J
Brief inzake uitstel toezeggingen over aanstellingswijze en positie burgemeester in april - Nota «Bestuur in samenhang. De bestuurlijke organisatie in Nederland»
 
1 21 april 2015, behandeling, 33239     HEK20142015-29-3
Voorstel van wet van het lid Schouw -
vergadering: 21 april 2015
 
1 21 april 2015, behandeling, 33239     HEK20142015-29-7
Voorstel van wet van het lid Schouw -
vergadering: 21 april 2015
 
1 24 april 2015, verslag van een schriftelijk overleg, nr. K     KST33239K
Verslag van een schriftelijk overleg inzake notitie aanstellingswijze en positie burgemeester
 
1 28 april 2015, stemming(en), 33239     HEK20142015-30-4
Stemming Voorstel van wet van het lid Schouw -
vergadering: 28 april 2015
 
1 12 juni 2015, brief, nr. L     KST33239L
Brief inzake toezegging regierol eindbeeld aanstellingswijze burgemeester
 
S 8 juli 2015, bekendmaking wet, Stb. 2015, 277    
Wet van 24 juni 2015, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester -
 
2 9 juli 2015, brief, nr. 9     KST332399
Brief regering; Tweede lezing grondwetswijziging Kroonbenoeming
 
1 16 december 2015, brief, nr. M     KST33239M
Brief inzake toezegging regie discussie rol en positie burgemeester
 
1 23 maart 2016, brief, nr. N     KST33239N
Brief inzake afschrift adviesaanvraag Raad voor het openbaar bestuur
 
1 18 mei 2016, brief, nr. O     KST33239O
Brief inzake uitnodiging werkconferentie burgemeester van de toekomst, 20 juni 2016
 
1 25 november 2016, brief, nr. P     KST33239P
Brief inzake beschouwing rol en positie burgemeester
 
2 14 maart 2017, brief, nr. 10     KST3323910
Brief regering; Tweede lezing grondwetsherziening
 
2 26 april 2017, brief,    
Brief commissie aan minister BZK: tweede lezing van een aantal voorstellen tot Grondwetswijziging (TK 30174 nr. 27 en TK 33239 nr.10)
 
2 1 mei 2017, brief, nr. 11     KST3323911
Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de tweede lezing van de grondwetsvoorstellen inzake het correctief referendum en de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester
 

5.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

R. (Roelof) Bisschop 04-07-2013 SGP R. (Roelof) Bisschop i
G.J.M. (Gert-Jan) Segers 04-07-2013 CU G.J.M. (Gert-Jan) Segers i
A.A.G.M. (Ronald) van Raak 04-07-2013 SP A.A.G.M. (Ronald) van Raak i
A. (Alexander) Pechtold 04-07-2013 D66 A. (Alexander) Pechtold i
N.P.M. (Norbert) Klein 04-07-2013 50PLUS N.P.M. (Norbert) Klein i
J. (Joost) Taverne 04-07-2013 VVD J. (Joost) Taverne i
P.M.M. (Pierre) Heijnen 04-07-2013 PvdA P.M.M. (Pierre) Heijnen i
M.M. (Madeleine) van Toorenburg 04-07-2013 CDA M.M. (Madeleine) van Toorenburg i
A.G. (Gerard) Schouw 12-09-2013 D66 A.G. (Gerard) Schouw i
R.H.A. (Ronald) Plasterk 12-09-2013 Minister R.H.A. (Ronald) Plasterk i

Tweede termijn Tweede Kamer

R. (Roelof) Bisschop 12-09-2013 SGP R. (Roelof) Bisschop i
G.J.M. (Gert-Jan) Segers 12-09-2013 CU G.J.M. (Gert-Jan) Segers i
A.A.G.M. (Ronald) van Raak 12-09-2013 SP A.A.G.M. (Ronald) van Raak i
A. (Alexander) Pechtold 12-09-2013 D66 A. (Alexander) Pechtold i
N.P.M. (Norbert) Klein 12-09-2013 50PLUS N.P.M. (Norbert) Klein i
J. (Joost) Taverne 12-09-2013 VVD J. (Joost) Taverne i
M.M. (Madeleine) van Toorenburg 12-09-2013 CDA M.M. (Madeleine) van Toorenburg i
A.G. (Gerard) Schouw 12-09-2013 D66 A.G. (Gerard) Schouw i
R.H.A. (Ronald) Plasterk 12-09-2013 Minister R.H.A. (Ronald) Plasterk i

Eerste termijn Eerste Kamer

S.Ch. (Sophie) van Bijsterveld 21-04-2015 CDA S.Ch. (Sophie) van Bijsterveld i
W.H. (Helmi) Huijbregts-Schiedon 21-04-2015 VVD W.H. (Helmi) Huijbregts-Schiedon i
J.W.M. (Hans) Engels 21-04-2015 D66 J.W.M. (Hans) Engels i
J.G. (Jan) Nagel 21-04-2015 50PLUS J.G. (Jan) Nagel i
K.G. (Klaas) de Vries 21-04-2015 PvdA K.G. (Klaas) de Vries i
C.A. (Kees) de Lange 21-04-2015 OSF C.A. (Kees) de Lange i
Ch.P. (Tof) Thissen 21-04-2015 GL Ch.P. (Tof) Thissen i
P. (Peter) van Dijk 21-04-2015 PVV P. (Peter) van Dijk i
G. (Gerrit) Holdijk 21-04-2015 SGP G. (Gerrit) Holdijk i
A.G. (Gerard) Schouw 21-04-2015 D66 A.G. (Gerard) Schouw i
R.H.A. (Ronald) Plasterk 21-04-2015 Minister R.H.A. (Ronald) Plasterk i

Tweede termijn Eerste Kamer

S.Ch. (Sophie) van Bijsterveld 21-04-2015 CDA S.Ch. (Sophie) van Bijsterveld i
W.H. (Helmi) Huijbregts-Schiedon 21-04-2015 VVD W.H. (Helmi) Huijbregts-Schiedon i
J.W.M. (Hans) Engels 21-04-2015 D66 J.W.M. (Hans) Engels i
Ch.P. (Tof) Thissen 21-04-2015 GL Ch.P. (Tof) Thissen i
G. (Gerrit) Holdijk 21-04-2015 SGP G. (Gerrit) Holdijk i
A.G. (Gerard) Schouw 21-04-2015 D66 A.G. (Gerard) Schouw i
R.H.A. (Ronald) Plasterk 21-04-2015 Minister R.H.A. (Ronald) Plasterk i

6.

Andere bronnen

7.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.