34716 - Initiatiefvoorstel Deconstitutionalisering benoeming van commissaris van de Koning en burgemeester (Grondwetswijziging, tweede lezing)

Dit wetsvoorstel werd op 4 mei 2017 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Jetten (D66).

 

Dit wetsvoorstel betreft de tweede lezing van de Grondwetswijziging tot deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester.

De eerste lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Initiatiefvoorstel Deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Grondwet) en gepubliceerd in het Staatsblad op 21 december 2018 (Stb. 2018, 493).

2.

Kerngegevens

Aanhangig gemaakt
4 mei 2017

Volledige titel
Voorstel van wet van het lid Jetten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester

Ondertekenende bewindslieden

De minister van Algemene Zaken
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kamercommissies

3.

Uit de memorie van toelichting

Met de bekendmaking van de wet van 24 juni 2015, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (Stb. 2015, 277) is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een dergelijke verklaringswet - en ontbinding van de Tweede Kamer - een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt. Als de eerste lezing - zoals in dit geval - als initiatiefwetsvoorstel aanhangig is gemaakt, is het sinds de jaren 70 van de vorige eeuw gebruikelijk dat ook het wetsvoorstel in tweede lezing door één of meer leden van de Tweede Kamer in procedure wordt gebracht.1 Per geval worden afspraken gemaakt tussen de initiatiefnemer(s) en regering over de wijze van indiening, zodat het wetsvoorstel tijdig aanhangig wordt gemaakt.2 Ten aanzien van het onderhavige voorstel is afgesproken dat ten behoeve van de tweede lezing zo spoedig mogelijk na het besluit tot ontbinding van de Tweede Kamer een initiatiefwetsvoorstel bij de Tweede Kamer aanhangig wordt gemaakt.3 Inmiddels heeft de betrokken ontbinding van de Tweede Kamer plaatsgevonden, en is de nieuw verkozen Kamer reeds samengekomen. Met het oog hierop wordt het onderhavige wetsvoorstel thans aanhangig gemaakt.

Voor de toelichting verwijs ik naar de met betrekking tot het voorstel van wet inzake de eerste lezing gewisselde stukken en de daarover in de beide kamers gevoerde beraadslagingen (Kamerstukken 33 239; Handelingen II 2012/13, nr. 104, item 42, en nr. 110, item 4, en 2013/14, nr. 3, item 21; Handelingen I 2014/15, nr. 29, items 3 en 7, en nr. 30, item 4).

Jetten

Noot 1

Zie Bijl. Handelingen I 1971/72, 11 302, nr. 7a en Kamerstukken II 1976/77, 14 213, nr. 3, blz. 7.

Noot 2

Zie in dit verband Kamerstukken I 2008/09, 28 331, I, blz. 5.

Noot 3

Kamerstukken II 2014/15, 33 239, nr. 9.

4.

Moties

Bij dit dossier werden in de Eerste Kamer twee moties ingediend.

5.

Documenten

(26 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 10 maart 2020, brief, nr. L     KST34716L
Brief van de minister van BZK over de rol en taken van de burgemeester met het oog op bestuurlijke aanpak van criminaliteit
 
S 21 december 2018, bekendmaking wet, Stb. 2018, 493    
Wet van 26 november 2018, houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester -
 
1 20 november 2018, stemming(en), 34716; J     HEK20182019-8-5
Stemming motie Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester -
vergadering: 20 november 2018
 
1 20 november 2018, stemming(en), 34716; I     HEK20182019-8-7
Stemming motie Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester -
vergadering: 20 november 2018
 
1 20 november 2018, stemming(en), 34716     HEK20182019-8-6
Stemming Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester -
vergadering: 20 november 2018
 
1 16 november 2018, brief, nr. K     KST34716K
Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met reactie op de motie-Rombouts c.s. (EK 34 716, I)
 
1 13 november 2018, motie, nr. J     KST34716J
Motie Schalk c.s. over een analyse van en een visie op de toekomst van de lokale en provinciale democratie
 
1 13 november 2018, motie, nr. I     KST34716I
Motie Rombouts c.s. over de uitwerking van een eventueel nieuwe aanstellingswijze van burgemeesters
 
1 13 november 2018, behandeling, 34716; 34716; I; 34716; J     HEK20182019-7-4
Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester -
vergadering: 13 november 2018
 
1 5 oktober 2018, sprekerslijst, 34716    
Sprekerslijst - Initiatiefvoorstel-Jetten Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester (34.716)
vergadering: 13 november 2018
 
1 26 september 2018, eindverslag, nr. H     KST34716H
Eindverslag
 
1 31 augustus 2018, brief, nr. G     KST34716G
Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de antwoorden op in het nader voorlopig verslag gestelde vragen
 
1 29 augustus 2018, nadere memorie van antwoord, nr. F     KST34716F
Nadere memorie van antwoord
 
1 11 juli 2018, nader voorlopig verslag, nr. E     KST34716E
Nader voorlopig verslag
 
1 8 juni 2018, brief, nr. D     KST34716D
Brief van de minister van BZK met de beantwoording van in het voorlopig verslag gestelde vragen
 
1 7 juni 2018, memorie van antwoord, nr. C     KST34716C
Memorie van antwoord
 
1 7 mei 2018, voorlopig verslag, nr. B     KST34716B
Voorlopig verslag
 
1 24 april 2018, verslag, nr. A     KST34716A
Verslag van een deskundigenbijeenkomst, gehouden op 10 april 2018, over de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester
 
2 23 januari 2018, stemming(en), 34716     HTK20172018-42-19
Stemming Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester -
vergadering: 23 januari 2018
 
2 17 januari 2018, behandeling, 34716     HTK20172018-40-12
Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester -
vergadering: 17 januari 2018
 
2 6 november 2017, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 6     KST347166
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 19 september 2017, verslag, nr. 5     KST347165
Verslag
 
2 26 juni 2017, advies en reactie indiener(s), nr. 4     KST347164
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s); Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer
 
2 4 mei 2017, memorie van toelichting, nr. 3     KST347163
Memorie van toelichting
 
2 4 mei 2017, voorstel van wet, nr. 2     KST347162
Voorstel van wet
 
2 4 mei 2017, geleidende brief, nr. 1     KST347161
Geleidende brief
 

6.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

N. (Nevin) Özütok 17-01-2018 GL N. (Nevin) Özütok
J.C. (Joost) Sneller 17-01-2018 D66 J.C. (Joost) Sneller
M. (Martin) Bosma 17-01-2018 PVV M. (Martin) Bosma
R. (Roelof) Bisschop 17-01-2018 SGP R. (Roelof) Bisschop
A.H. (Attje) Kuiken 17-01-2018 PvdA A.H. (Attje) Kuiken
S.M.G. (Sven) Koopmans 17-01-2018 VVD S.M.G. (Sven) Koopmans
A.A.G.M. (Ronald) van Raak 17-01-2018 SP A.A.G.M. (Ronald) van Raak
H. (Harry) van der Molen 17-01-2018 CDA H. (Harry) van der Molen
Th.U. (Theo) Hiddema 17-01-2018 FVD Th.U. (Theo) Hiddema
R.A.A. (Rob) Jetten 17-01-2018 D66 R.A.A. (Rob) Jetten
K.H. (Kajsa) Ollongren 17-01-2018 Minister K.H. (Kajsa) Ollongren

Tweede termijn Tweede Kamer

R. (Roelof) Bisschop 17-01-2018 SGP R. (Roelof) Bisschop

Eerste termijn Eerste Kamer

A.W.J.A. (Alexander) van Hattem 13-11-2018 PVV A.W.J.A. (Alexander) van Hattem
J.W.M. (Hans) Engels 13-11-2018 D66 J.W.M. (Hans) Engels
W.H. (Helmi) Huijbregts-Schiedon 13-11-2018 VVD W.H. (Helmi) Huijbregts-Schiedon
F.Ch.W.Ch. (Frits) Lintmeijer 13-11-2018 GL F.Ch.W.Ch. (Frits) Lintmeijer
J.G. (Jan) Nagel 13-11-2018 50PLUS J.G. (Jan) Nagel
F. (Frank) Köhler 13-11-2018 SP F. (Frank) Köhler
H. (Henk) ten Hoeve 13-11-2018 OSF H. (Henk) ten Hoeve
P. (Peter) Schalk 13-11-2018 SGP P. (Peter) Schalk
A.G.J.M. (Ton) Rombouts 13-11-2018 CDA A.G.J.M. (Ton) Rombouts
F. (Floriske) van Leeuwen 13-11-2018 PvdD F. (Floriske) van Leeuwen
J.G. (Janny) Vlietstra 13-11-2018 PvdA J.G. (Janny) Vlietstra
R. (Roel) Kuiper 13-11-2018 CU R. (Roel) Kuiper
R.A.A. (Rob) Jetten 13-11-2018 D66 R.A.A. (Rob) Jetten
K.H. (Kajsa) Ollongren 13-11-2018 Minister K.H. (Kajsa) Ollongren

Tweede termijn Eerste Kamer

A.W.J.A. (Alexander) van Hattem 13-11-2018 PVV A.W.J.A. (Alexander) van Hattem
J.W.M. (Hans) Engels 13-11-2018 D66 J.W.M. (Hans) Engels
A.G.J.M. (Ton) Rombouts 13-11-2018 CDA A.G.J.M. (Ton) Rombouts
F.Ch.W.Ch. (Frits) Lintmeijer 13-11-2018 GL F.Ch.W.Ch. (Frits) Lintmeijer
J.G. (Jan) Nagel 13-11-2018 50PLUS J.G. (Jan) Nagel
F. (Frank) Köhler 13-11-2018 SP F. (Frank) Köhler
H. (Henk) ten Hoeve 13-11-2018 OSF H. (Henk) ten Hoeve
P. (Peter) Schalk 13-11-2018 SGP P. (Peter) Schalk
W.H. (Helmi) Huijbregts-Schiedon 13-11-2018 VVD W.H. (Helmi) Huijbregts-Schiedon
F. (Floriske) van Leeuwen 13-11-2018 PvdD F. (Floriske) van Leeuwen
J.G. (Janny) Vlietstra 13-11-2018 PvdA J.G. (Janny) Vlietstra
R. (Roel) Kuiper 13-11-2018 CU R. (Roel) Kuiper
R.A.A. (Rob) Jetten 13-11-2018 D66 R.A.A. (Rob) Jetten
K.H. (Kajsa) Ollongren 13-11-2018 Minister K.H. (Kajsa) Ollongren

7.

Andere bronnen

8.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.