34724 - Initiatiefvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Dit wetsvoorstel werd op 23 mei 2017 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Van Raak (SP) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat de wet van 30 september 2014 (Stb. 2014, 355) heeft verklaard dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum.

De eerste lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Initiatiefvoorstel Duyvendak/Kalma/Van der Ham - Invoering van het correctief referendum (Grondwetswijziging, eerste lezing) i.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verworpen door de Tweede Kamer in de vergadering van 23 november 2017.

2.

Kerngegevens

Aanhangig gemaakt
23 mei 2017

Volledige titel
Voorstel van wet van het lid Van Raak tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Ondertekenende bewindslieden

De minister van Algemene Zaken
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kamercommissies

3.

Uit de memorie van toelichting

Met de bekendmaking van de wet van 30 september 2014, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (Stb. 2014, nr. 355) is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een dergelijke verklaringswet – en ontbinding van de Tweede Kamer – een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt. Als de eerste lezing als initiatiefwetsvoorstel aanhangig is gemaakt – zoals in dit geval – is het sinds de jaren 70 van de vorige eeuw gebruikelijk dat ook het wetsvoorstel in tweede lezing door één of meer leden van de Tweede Kamer in procedure wordt gebracht. Per geval worden afspraken gemaakt tussen de initiatiefnemer(s) en regering over de wijze van indiening, zodat het wetsvoorstel tijdig aanhangig wordt gemaakt. Ten aanzien van het onderhavige voorstel is afgesproken dat ten behoeve van de tweede lezing daarvan zo spoedig mogelijk na het besluit tot ontbinding van de Tweede Kamer een initiatiefwetsvoorstel bij de Tweede Kamer aanhangig wordt gemaakt. Inmiddels heeft de betrokken ontbinding van de Tweede Kamer plaatsgevonden, en is de nieuw verkozen Kamer reeds samengekomen. Met het oog hierop wordt het onderhavige wetsvoorstel thans aanhangig gemaakt.

Voor de toelichting verwijs ik naar de met betrekking tot het voorstel van wet, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum i gewisselde stukken en de daarover in de beide kamers gevoerde beraadslagingen (Kamerstukken II 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2011/12 en 2012/13, 30 174; Handelingen II 2008/09, nr. 55, blz. 4455-4480, Handelingen II 2009/10, nr. 68, blz. 5887-5905, Handelingen II 2012/13, nr. 67, item 12, nr. 73, item 11, en nr. 75, item 26; Kamerstukken I 2012/13, 2013/14, en 2014/15, 30 174, en Handelingen I 2013/14, nr. 26, items 5 en 8 en nr. 27, item 6).

4.

Documenten

(9 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

2 23 november 2017, stemming(en), 34724     HTK20172018-26-15
Stemmingen Initiatief-Van Raak inzake het correctief referendum -
vergadering: 23 november 2017
 
2 27 september 2017, behandeling, 34724     HTK20172018-5-7
Initiatief-Van Raak inzake het correctief referendum -
vergadering: 27 september 2017
 
2 4 september 2017, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 6     KST347246
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 7 juli 2017, verslag, nr. 5     KST347245
Verslag
 
2 15 juni 2017, advies en reactie indiener(s), nr. 4     KST347244
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s); Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer
 
2 15 juni 2017, advies Raad van State en reactie van de indiener(s), nr. 4     KST347244
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s); Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer
 
2 23 mei 2017, memorie van toelichting, nr. 3     KST347243
Memorie van toelichting
 
2 23 mei 2017, voorstel van wet, nr. 2     KST347242
Voorstel van wet
 
2 23 mei 2017, geleidende brief, nr. 1     KST347241
Geleidende brief
 

5.

Woordvoerders

6.

Andere bronnen

7.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.