30174 - Initiatiefvoorstel Duyvendak/Kalma/Van der Ham - Invoering van het correctief referendum (Grondwetswijziging, eerste lezing)

Dit wetsvoorstel werd op 28 juni 2005 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Duyvendak (GL) i en Dubbelboer (PvdA) i en werd laatstelijk verdedigd door de Tweede Kamerleden Heijnen (PvdA) i, Voortman (GL) i en Schouw (D66) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum) en gepubliceerd in het Staatsblad op 15 oktober 2014 (Stb. 2014, 355).

De tweede lezing van dit voorstel vindt plaats door middel van wetsvoorstel Initiatiefvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum i.

2.

Kerngegevens

Aanhangig gemaakt
28 juni 2005

Volledige titel
Voorstel van wet van de leden Duyvendak, Kalma en Van der Ham houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum.

Ondertekenende bewindslieden

De minister van Algemene Zaken
De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties

Kamercommissies

3.

Uit de memorie van toelichting

Indieners zien in het correctief wetgevingsreferendum een geschikt middel om de invloed van de kiezers op het beleid te vergroten. Zij sluiten daarmee aan bij de analyse die ten grondslag ligt aan het advies van de commissie-Biesheuvel [Noot 1: Eindrapport van de staatscommissie van advies inzake de relatie kiezers-beleidsvorming «Referendum en volksinitiatief». Staatsuitgeverij ’s-Gravenhage, 1985.] en het advies van de commissie-De Koning. [Noot 2: Rapport Tweede Kamer externe commissie vraagpunten staatkundige, bestuurlijke en staatsrechtelijke vernieuwing «Het bestel bijgesteld», Kamerstukken II 1992/1993, 21 427, nrs. 36–37, en het vervolgrapport, Kamerstukken II 1993/1994, 21 427, nrs. 64–65.] Het correctief wetgevingsreferendum is een welkome aanvulling op de representatieve democratie. Ook kan een referendum ervoor zorgen dat kiezers actief betrokken worden bij de publieke zaak en stimuleert het het publieke debat over zaken van gemeenschappelijk belang. Ook zorgt deze vorm van directe democratie voor het spreiden van de macht. Ten slotte zouden referenda goede diensten kunnen bewijzen bij onderwerpen, waarover de opvattingen dwars door partijen heen lopen. Bij de reguliere verkiezingen van Tweede Kamer, gemeenteraad en provinciale staten spelen deze issues vaak geen rol in het bepalen van de stem. Referenda zorgen ervoor dat vaste politieke verhoudingen soms worden doorbroken en dat meerderheden ontstaan waar die via de normale vertegenwoordiging niet ontstaan.

4.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en vijf amendementen ingediend.

5.

Documenten

(59 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

2 1 mei 2017, brief, nr. 28     KST3017428
Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de tweede lezing van de grondwetsvoorstellen inzake het correctief referendum en de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester - Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
 
2 14 maart 2017, brief, nr. 27     KST3017427
Brief regering; Tweede lezing grondwetsherziening - Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
 
S 15 oktober 2014, bekendmaking wet, Stb. 2014, 355    
Wet van 30 september 2014, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum -
 
1 23 september 2014, bijlage bij 30372; nr. H     BLG381900
Brief aan Tweede Kamer inzake bekrachtiging initiatiefwetsvoorstellen inzake het referendum (bijlage bij 30372;30174,nr.H) -
 
1 23 september 2014, brief, 30372; nr. H     KST30372H
Brief inzake bekrachtiging initiatiefwetsvoorstellen inzake het referendum - Voorstel van wet van de leden Fokke, Voortman en Schouw, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
 
1 15 april 2014, stemming(en), kenmerk HEK20132014-27-6     HEK20132014-27-6
Stemming Correctief referendum -
vergadering: 15 april 2014
 
1 10 april 2014, brief, 30372; nr. G     KST30372G
Brief inzake toegezegging over enkele punten gedurende de plenaire behandeling op 8 april 2014 - Voorstel van wet van de leden Fokke, Voortman en Schouw, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
 
1 8 april 2014, behandeling, kenmerk HEK20132014-26-8     HEK20132014-26-8
Initiatiefvoorstel correctief referendum -
vergadering: 8 april 2014
 
1 8 april 2014, behandeling, kenmerk HEK20132014-26-5     HEK20132014-26-5
Initiatiefvoorstel correctief referendum -
vergadering: 8 april 2014
 
1 8 april 2014, behandeling, 30174; 30372    
Voortzetting van de behandeling van: het Voorstel van wet van de leden Fokke, Voortman en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (30174); het Voorstel van wet van de leden Fokke, Voortman en Schouw, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum) (30372). -
vergadering: 8 april 2014
 
1 8 april 2014, behandeling, 30174; 30372    
Behandeling van: het Voorstel van wet van de leden Fokke, Voortman en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (30174); het Voorstel van wet van de leden Fokke, Voortman en Schouw, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum) (30372). -
vergadering: 8 april 2014
 
1 2 april 2014, verslag van een schriftelijk overleg, 30174; 30372, nr. I     KST30174I
Verslag van een schriftelijk overleg inzake verzoek tot opschorting beraadslaging wetsvoorstellen 30174 en 30372 - Voorstel van wet van de leden Fokke, Voortman en Schouw, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)
 
1 4 februari 2014, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, 30174; ...     HEK20132014-18-5
Lijst van besluiten (dinsdag 4 februari 2014) -
vergadering: 4 februari 2014
 
1 22 januari 2014, eindverslag, nr. H     KST30174H
Eindverslag - Voorstel van wet van de leden Fokke, Voortman en Schouw, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
 
1 15 januari 2014, nadere memorie van antwoord, nr. G     KST30174G
Nadere memorie van antwoord - Voorstel van wet van de leden Fokke, Voortman en Schouw, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
 
1 20 november 2013, nader voorlopig verslag, nr. F     KST30174F
Nader voorlopig verslag - Voorstel van wet van de leden Fokke, Voortman en Schouw, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
 
1 29 oktober 2013, brief, nr. E     KST30174E
Brief inzake een vraag aan de regering in het voorlopig verslag - Voorstel van wet van de leden Fokke, Voortman en Schouw, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
 
1 28 oktober 2013, brief, nr. C     KST30174C
Brief inzake de verdediging van het wetsvoorstel - Voorstel van wet van de leden Fokke, Voortman en Schouw, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
 
1 24 oktober 2013, memorie van antwoord, nr. D     KST30174D
Memorie van antwoord - Voorstel van wet van de leden Fokke, Voortman en Schouw, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
 
1 10 juli 2013, voorlopig verslag, nr. B     KST30174B
Voorlopig verslag - Voorstel van wet van de leden Voortman, Heijnen en Schouw, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
 
1 25 juni 2013, stemming(en), 33525    
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 juli 2013 (33525) -
vergadering: 25 juni 2013
 
1 25 juni 2013, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, 30174; ...     HEK20122013-32-13
Lijst van besluiten (dinsdag 25 juni 2013) -
vergadering: 25 juni 2013
 
1 17 mei 2013, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, 30174; ...     HEK20122013-26-7
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 7 mei 2013) -
vergadering: 7 mei 2013
 
1 3 mei 2013, gewijzigd voorstel van wet, nr. A     KST30174A
Gewijzigd voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
 
2 16 april 2013, stemming(en), 30174     HTK20122013-75-26
Stemmingen in verband met het Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (30174) -
vergadering: 16 april 2013
 
2 10 april 2013, behandeling, 30174; 30372     HTK20122013-73-11
Voortzetting van de behandeling van het Voorstel van wet van de leden Voortman, Heijnen en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (30174) -
vergadering: 10 april 2013
 
2 9 april 2013, amendement, nr. 26     KST3017426
Amendement Bosma over het mogelijk maken een correctief referendum te organiseren over alle soorten wetten en verdragen - Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
 
2 27 maart 2013, behandeling, 30174     HTK20122013-67-12
Voortzetting van de behandeling van het Voorstel van wet van de leden Voortman, Heijnen en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum ( 30174 ) -
vergadering: 27 maart 2013
 
2 28 februari 2013, regeling van werkzaamheden, ...; 30174, 24; ...     HTK20122013-56-8
Regeling van werkzaamheden (donderdag 28 februari 2013) -
vergadering: 28 februari 2013
 
2 8 februari 2013, brief, nr. 25     KST3017425
Brief over de verdediging van het wetsvoorstel - Voorstel van wet van de leden Voortman, Heijnen en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
 
2 24 april 2012, regeling van werkzaamheden, ...; 30174, 23; ...     HTK20112012-80-3
Regeling van werkzaamheden (dinsdag 24 april 2012) -
vergadering: 24 april 2012
 
2 6 april 2012, brief, 30174; 30372, nr. 24     KST3017424
Brief lid / fractie; Brief van de initiatiefnemers van de initiatiefwetsvoorstellen inzake het correctief referendum (30174) en het raadgevend referendum (30372) m.b.t. de ingediende amendementen Van Raak (30174, nr. 17 en 30372, nr. 23) - Voorstel van wet van de leden Sap, Heijnen en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
 
2 6 april 2012, brief, nr. 24     KST162305
Brief initiatiefnemers; Amendementen Van Raak (30174, nr. 17 en 30372, nr. 23) - Voorstel van wet van de leden Sap, Heijnen en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
 
2 24 oktober 2011, brief, nr. 23     KST3017423
Brief van het lid Van der Ham over verdediging van het initiatiefvoorstel - Voorstel van wet van de leden Halsema, Kalma en Van der Ham houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
 
2 14 april 2010, behandeling, 30174     HAN8572A05
Voortzetting van de behandeling van het voorstel van wet van de leden Halsema, Kalma en Van der Ham houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (30174) -
vergadering: 25 maart 2010
 
2 30 maart 2010, brief, nr. 22     KST142123
Brief over uitstel van de stemmingen tot aantreden volgende Tweede Kamer - Voorstel van wet van de leden Halsema, Kalma en Van der Ham houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
publicatie: 1 april 2010
 
2 29 maart 2010, brief, nr. 21     KST142098
Brief van de indieners met rekenvoorbeelden ter verheldering van hun reactie op het amendement Anker/Schinkelshoek (30174, nr. 19) - Voorstel van wet van de leden Halsema, Kalma en Van der Ham houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
publicatie: 31 maart 2010
 
2 20 maart 2009, behandeling, pag. 4445-4480     HAN8403A16
Behandeling van het voorstel van wet van de leden Halsema, Kalma en Van der Ham houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (30174) en het voorstel van wet van de leden Kalma, Halsema en Van der Ham, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum) (30372)  -
vergadering: 17 februari 2009
 
2 18 februari 2009, gewijzigd amendement, nr. 20     KST127967
Gewijzigd amendement om het referendabel maken van aanpassingen in de Grondwet uit te sluiten - Voorstel van wet van de leden Halsema, Kalma en Van der Ham houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
publicatie: 19 februari 2009
 
2 18 februari 2009, gewijzigd amendement, nr. 19     KST127965
Gewijzigd amendement om de drempels voor het houden van een referendum vast te leggen in de Grondwet - Voorstel van wet van de leden Halsema, Kalma en Van der Ham houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
publicatie: 19 februari 2009
 
2 17 februari 2009, amendement, nr. 18     KST127907
Amendement om de mogelijkheid van een correctief referendum voor gemeenten, provincies en waterschappen te schrappen - Voorstel van wet van de leden Halsema, Kalma en Van der Ham houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
publicatie: 19 februari 2009
 
2 10 februari 2009, amendement, nr. 17     KST127727
Amendement over een correctief referendum voor rijkswetten en de belangrijkste verdragen van de EU - Voorstel van wet van de leden Halsema, Kalma en Van der Ham houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
publicatie: 11 februari 2009
 
2 9 februari 2009, amendement, nr. 16     KST127681
Amendement om het referendabel maken van aanpassingen in de Grondwet uit te sluiten - Voorstel van wet van de leden Halsema, Kalma en Van der Ham houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
publicatie: 11 februari 2009
 
2 9 februari 2009, amendement, nr. 15     KST127682
Amendement om de drempels voor het houden van een referendum vast te leggen in de Grondwet - Voorstel van wet van de leden Halsema, Kalma en Van der Ham houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
publicatie: 11 februari 2009
 
2 29 oktober 2008, brief, nr. 14     KST123580
Brief over mevrouw Halsema, die als tweede initiatiefnemer van het onderhavige voorstel de plaats van de heer Duyvendak inneemt
publicatie: 31 oktober 2008
 
2 14 mei 2008, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 13     KST118257
Nota n.a.v. het verslag
publicatie: 15 mei 2008
 
2 26 juli 2007, nader verslag, nr. 12     KST109459
Nader verslag
 
2 3 juli 2007, nota van wijziging, nr. 11     KST108731
Nota van wijziging om besluiten van de het waterschapsbestuur aan een referendum te kunnen onderwerpen
publicatie: 5 juli 2007
 
2 3 juli 2007, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 10     KST108730
Nota n.a.v. het verslag
publicatie: 5 juli 2007
 
2 5 juni 2007, brief, nr. 9     KST107566
Brief i.v.m. de vervanging van de heer Dubbelboer door de heer Karma als tweede initiatiefnemer
publicatie: 6 juni 2007
 

6.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

J. (Jan) Schinkelshoek 17-02-2009 CDA J. (Jan) Schinkelshoek i
A. (Alexander) Pechtold 17-02-2009 D66 A. (Alexander) Pechtold i
R. (Raymond) de Roon 17-02-2009 PVV R. (Raymond) de Roon i
A.A.G.M. (Ronald) van Raak 17-02-2009 SP A.A.G.M. (Ronald) van Raak i
E.W. (Ed) Anker 17-02-2009 CU E.W. (Ed) Anker i
C.G. (Kees) van der Staaij 17-02-2009 SGP C.G. (Kees) van der Staaij i
L.J. (Laetitia) Griffith 17-02-2009 VVD L.J. (Laetitia) Griffith i
N. (Naïma) Azough 17-02-2009 GL N. (Naïma) Azough i
P.M.M. (Pierre) Heijnen 17-02-2009 PvdA P.M.M. (Pierre) Heijnen i
A. (Alexander) Pechtold 17-02-2009 D66 A. (Alexander) Pechtold i
R. (Raymond) de Roon 17-02-2009 PVV R. (Raymond) de Roon i
A.A.G.M. (Ronald) van Raak 17-02-2009 SP A.A.G.M. (Ronald) van Raak i
E.W. (Ed) Anker 17-02-2009 CU E.W. (Ed) Anker i
C.G. (Kees) van der Staaij 17-02-2009 SGP C.G. (Kees) van der Staaij i
L.J. (Laetitia) Griffith 17-02-2009 VVD L.J. (Laetitia) Griffith i
N. (Naïma) Azough 17-02-2009 GL N. (Naïma) Azough i
P.M.M. (Pierre) Heijnen 17-02-2009 PvdA P.M.M. (Pierre) Heijnen i
F. (Femke) Halsema 25-03-2010 GL F. (Femke) Halsema i
B. (Boris) van der Ham 25-03-2010 D66 B. (Boris) van der Ham i
E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin 25-03-2010 Minister E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin i

Tweede termijn Tweede Kamer

M.M. (Madeleine) van Toorenburg 27-03-2013 CDA M.M. (Madeleine) van Toorenburg i
S.P.R.A. (Steven) van Weyenberg 27-03-2013 D66 S.P.R.A. (Steven) van Weyenberg i
M. (Martin) Bosma 27-03-2013 PVV M. (Martin) Bosma i
A.A.G.M. (Ronald) van Raak 27-03-2013 SP A.A.G.M. (Ronald) van Raak i
G.J.M. (Gert-Jan) Segers 27-03-2013 CU G.J.M. (Gert-Jan) Segers i
R. (Roelof) Bisschop 27-03-2013 SGP R. (Roelof) Bisschop i
J. (Joost) Taverne 27-03-2013 VVD J. (Joost) Taverne i
L. (Liesbeth) van Tongeren 27-03-2013 GL L. (Liesbeth) van Tongeren i
H. (Manon) Fokke 27-03-2013 PvdA H. (Manon) Fokke i
P.M.M. (Pierre) Heijnen 10-04-2013 PvdA P.M.M. (Pierre) Heijnen i
L.G.J. (Linda) Voortman 10-04-2013 GL L.G.J. (Linda) Voortman i
L.G.J. (Linda) Voortman 10-04-2013 GL L.G.J. (Linda) Voortman i
A.G. (Gerard) Schouw 10-04-2013 D66 A.G. (Gerard) Schouw i
R.H.A. (Ronald) Plasterk 10-04-2013 Minister R.H.A. (Ronald) Plasterk i

Eerste termijn Eerste Kamer

P.E.M.S. (Pia) Lokin-Sassen 08-04-2014 CDA P.E.M.S. (Pia) Lokin-Sassen i
R.A. (Ruud) Koole 08-04-2014 PvdA R.A. (Ruud) Koole i
R. (Ronald) Sörensen 08-04-2014 PVV R. (Ronald) Sörensen i
C.A. (Kees) de Lange 08-04-2014 OSF C.A. (Kees) de Lange i
G. (Gerrit) Holdijk 08-04-2014 SGP G. (Gerrit) Holdijk i
J.G. (Jan) Nagel 08-04-2014 50PLUS J.G. (Jan) Nagel i
Th.C. (Thom) de Graaf 08-04-2014 D66 Th.C. (Thom) de Graaf i
W.H. (Helmi) Huijbregts-Schiedon 08-04-2014 VVD W.H. (Helmi) Huijbregts-Schiedon i
R. (Roel) Kuiper 08-04-2014 CU R. (Roel) Kuiper i
N.K. (Niko) Koffeman 08-04-2014 PvdD N.K. (Niko) Koffeman i
H. (Manon) Fokke 08-04-2014 PvdA H. (Manon) Fokke i
A.G. (Gerard) Schouw 08-04-2014 D66 A.G. (Gerard) Schouw i
L.G.J. (Linda) Voortman 08-04-2014 GL L.G.J. (Linda) Voortman i
R.H.A. (Ronald) Plasterk 08-04-2014 Minister R.H.A. (Ronald) Plasterk i

Tweede termijn Eerste Kamer

P.E.M.S. (Pia) Lokin-Sassen 08-04-2014 CDA P.E.M.S. (Pia) Lokin-Sassen i
Ch.P. (Tof) Thissen 08-04-2014 GL Ch.P. (Tof) Thissen i
R.A. (Ruud) Koole 08-04-2014 PvdA R.A. (Ruud) Koole i
J.G. (Jan) Nagel 08-04-2014 50PLUS J.G. (Jan) Nagel i
A. (Arjan) Vliegenthart 08-04-2014 SP A. (Arjan) Vliegenthart i
W.H. (Helmi) Huijbregts-Schiedon 08-04-2014 VVD W.H. (Helmi) Huijbregts-Schiedon i
N.K. (Niko) Koffeman 08-04-2014 PvdD N.K. (Niko) Koffeman i
H. (Manon) Fokke 08-04-2014 PvdA H. (Manon) Fokke i
A.G. (Gerard) Schouw 08-04-2014 D66 A.G. (Gerard) Schouw i
L.G.J. (Linda) Voortman 08-04-2014 GL L.G.J. (Linda) Voortman i

7.

Andere bronnen

8.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.