Additionele artikelen

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

I Bepaling omtrent zwangerschapsverlof volksvertegenwoordigers

De artikelen 57a en 129, derde lid, tweede volzin treden eerst na vier jaar of op een bij of krachtens de wet te bepalen eerder tijdstip in werking.

2.

II Overgangsbepaling inzake kiesrecht voor wilsonbekwamen

Artikel 54, tweede lid, naar de tekst van 1983 blijft gedurende vijf jaren of een bij of krachtens de wet te bepalen kortere termijn van kracht. Deze termijn kan bij de wet voor ten hoogste vijf jaren worden verlengd.

3.

III - Vervallen -

Vervallen

4.

IV Wijziging Statuut

In artikel 1 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden vervallen het tweede lid alsmede de aanduiding <<1.>> voor het eerste lid.

5.

V - Vervallen -

Vervallen

6.

VI - Vervallen -

Vervallen

7.

VII - Vervallen -

Vervallen

8.

VIII - Vervallen -

Vervallen

9.

IX Bepaling inzake het nulla poena beginsel (art. 16)

Artikel 16 is niet van toepassing ten aanzien van feiten, strafbaar gesteld krachtens het Besluit Buitengewoon Strafrecht.

10.

X - Vervallen -

Vervallen

11.

XI - Vervallen -

Vervallen

12.

XII - Vervallen -

Vervallen

13.

XIII - Vervallen -

Vervallen

14.

XIV - Vervallen -

Vervallen

15.

XV - Vervallen -

Vervallen

16.

XVI - Vervallen -

Vervallen

17.

XVII - Vervallen -

Vervallen

18.

XVIII - Vervallen -

Vervallen

19.

XVIII - Vervallen -

Vervallen

20.

XIX Bepaling omtrent formulieren

Het formulier van afkondiging, vastgesteld bij artikel 81 en de formulieren van verzending en kennisgeving, vastgesteld bij de artikelen 123, 124, 127, 128 en 130 van de Grondwet naar de tekst van 1972, blijven van kracht totdat daarvoor een regeling is getroffen.

21.

XX - Vervallen -

Vervallen

22.

XXI - Vervallen -

Vervallen

23.

XXII - Vervallen -

Vervallen

24.

XXIV - Vervallen -

Vervallen

25.

XXV - Vervallen -

Vervallen

26.

XXVI - Vervallen -

Vervallen

27.

XXVII - Vervallen -

Vervallen

28.

XXVIII - Vervallen -

Vervallen

29.

XXIX - Vervallen -

Vervallen

30.

XXX - Vervallen -

Vervallen


31.

Toelichting

De bij de Grondwet behorende additionele artikelen bevatten, anders dan de Grondwet zelf, bijzondere voorschriften voor een overgangsperiode na de algehele herziening van de Grondwet in 1983.

Verreweg de meeste van deze artikelen zijn inmiddels komen te vervallen, aangezien ze zijn uitgewerkt. (*)

Enkele additionele artikelen blijven hun betekenis houden, onder meer omdat de benodigde wetgeving nog niet tot stand is gekomen (de artikelen IX en XIX). Deze artikelen zijn in de voorgaande hoofdstukken aan de orde gekomen bij de grondwetsartikelen waarop zij betrekking hebben.