Artikel 5: Petitierecht

4
Artikel 5
6

Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen.


In andere talen:

English

Everyone shall have the right to submit petitions in writing tot the competent authorities.

Français

Toute personne a le droit dadresser des requêtes par écrit à lautorité compétente.

Deutsch

Jeder hat das Recht, schriftlich Gesuche an die zuständigen Stellen zu richten.

Español

Todos tienen derecho a elevar peticiones, por escrito, a la autoridad competente.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

Dit artikel geeft aan dat iedereen (ook groepen van personen) het recht heeft zich met verzoeken of klachten schriftelijk tot een betrokken overheidsinstantie te richten. Bijvoorbeeld een minister, de Tweede Kamer, een gemeentebestuur, een waterschap, etc.

2.

Formele toelichting

Het petitierecht geeft het recht aan een ieder (ook groepen van personen) zich met verzoeken schriftelijk tot het bevoegde gezag te richten, zoals een gemeentebestuur, een minister of de Tweede Kamer. Meer in het algemeen elke instantie die in het staatsbestel met bepaalde taken en bevoegdheden is bekleed.

3.

In eenvoudig Nederlands

Iedereen mag iets vragen aan de overheid. Ook mag iedereen klagen bij de overheid.

Uitleg

Als burger of als groep mag je altijd een brief sturen aan de overheid, bijvoorbeeld aan een burgemeester, de Tweede Kamer of een minister. Bijvoorbeeld omdat je iets wilt vragen aan de overheid. Of als je wilt klagen over de overheid.

In het artikel staat niet dat de overheid verplicht is de vragen ook te beantwoorden. Maar het recht op antwoord staat weer wel in de Algemene Wet Bestuursrecht.

Als je schriftelijk een vraag stelt, maar een brief niet ondertekent, mag de overheid je brief in de prullenbak gooien.

4.

In de visie van Kortmann

Artikel 3

 • 1. 
  Iedereen die zich in Nederland bevindt heeft;

  het recht van petitie;

 • 2. 
  De uitoefening van deze rechten kan slechts bij of krachtens de wet worden beperkt ter wille van .. één of meer doelcriteria..
 • 3. 
  De kern van deze rechten mag niet worden aangetast.
 • 4. 
  Wettelijke voorschriften blijven buiten toepassing, indien die toepassing niet verenigbaar is met het bepaalde in de leden 1-3.

5.

Praktijkvragen

Via de Rijksoverheid komen veel vragen over werken bij de overheid binnen, zoals:

Hebt u een andere vraag? Bel 1400 (U betaalt alleen de gebruikelijke belkosten).

6.

Ontwikkeling artikel

1798

Elk ingezeten kan zig, bij Request, Addrès, of met anderen Vóórdragt, vervoegen bij zoodanige Magten, waar hij geraaden zal oordeelen. Alle vóórdragten zullen persoonlijk, en niet gezamenlijk, geschieden; tenzij door Lichamen, wettig zaamgesteld , en als zoodanigen erkend, en wel alsdan over onderwerpen, die tot derzelver erkende werkzaamheden behooren.

1801

Ieder Ingezeten heeft het recht om verzoeken of voordragten aan de daar toe bevoegde Magt schriftelyk in te dienen, mits die persoonlyk en niet uit naam van meerderen worden onderteekend, welk laatste alleen zal kunnen geschieden door of van wegen Lichamen, wettig samengesteld, en als zodanig erkend, mitsgaders over onderwerpen, tot derzelver bepaalde werkzaamheden behoorende.

1805

Ieder Burger heeft het regt, om verzoeken of voordragten aan de daartoe bevoegde Magt schriftelijk intedienen, mits die persoonlijk, en niet uit naam van meerdere, worden onderteekend, welk laatste alleen zal kunnen geschieden door of van wegens Ligchamen, wettig zamengesteld en als zoodanig erkend, en dan nog niet anders dan over onderwerpen, tot derzelver bepaalde werkzaamheden behoorende.

1806

Ieder Burger heeft het regt, om Verzoeken of Voordragten aan de daar toe bevoegde Magt schriftelijk in te dienen; mits die persoonlijk, en niet uit naam van meerderen worden onderteekend; welk laatste alleen zal kunnen geschieden door of van wegens Ligchamen, wettig zamengesteld, en als zoodanig erkend, en dan nog niet anders dan over onderwerpen, tot derzelver bepaalde werkzaamheden behoorende.

1815

Ieder ingezetene heeft het regt om verzoeken aan de bevoegde magt schriftelijk in te dienen, mits die persoonlijk en niet uit naam van meerderen worden onderteekend, welk laatste alleen zal kunnen geschieden door of van wege ligchamen, wettiglijk zamengesteld en als zoodanig erkend, en, in dat geval, niet anders dan over onderwerpen tot derzelver bepaalde werkzaamheden behoorende.

1840: art 159, 1848: art 9
1887

Ieder heeft het regt om verzoeken, mits schriftelijk, aan de bevoegde magt in te dienen.

Elk verzoek moet door den verzoeker onderteekend zijn. Onderteekening uit naam van anderen kan alleen geschieden krachtens schriftelijke bij het verzoek overgelegde volmagt.

Wettig bestaande lichamen kunnen aan de bevoegde magt verzoekschriften indienen, doch alleen over onderwerpen tot hun bepaalden werkkring behoorende.

1917: art 8, 1922: art 8, 1938: art 8, 1948: art 8, 1953: art 8, 1956: art 8, 1963: art 8, 1972: art 8
1983

Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen.

1987: art 5, 1995: art 5, 1999: art 5, 2000: art 5, 2002: art 5, 2005: art 5, 2006: art 5, 2008: art 5, 2017: art 5, 2018: art 5, 2022: art 5