Artikel 9: Vrijheid van vergadering en betoging

8
Artikel 9
10
 • 1. 
  Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
 • 2. 
  De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

In andere talen:

English

 • 1. 
  The right to assembly and demonstration shall be recognised, without prejudice to the responsibility of everyone under the law.
 • 2. 
  Rules to protect health, in the interest of traffic and to combat or prevent disorders may be laid down by Act of Parliament.

Français

 • 1. 
  Le droit de se réunir et de manifester est reconnu, sauf la responsabilité de chacun selon la loi.
 • 2. 
  La loi peut fixer des règles en vue de la protection de la santé, dans lintérêt de la circulation et pour combattre ou prévenir les désordres.

Deutsch

 • 1. 
  Das Recht zur Versammlung und Demonstration wird anerkannt, unbeschadet der Verantwortung jedes einzelnen vor dem Gesetz.
 • 2. 
  Zum Schutze der Gesundheit, im Interesse des Verkehrs und zur Beseitigung oder Abwehr von Störungen können gesetzliche Vorschriften erlassen werden.

Español

 • 1. 
  Se reconoce el derecho de reunión y de manifestación, salvo la responsabilidad de cada uno conforme a la ley.
 • 2. 
  La ley podrá establecer normas en protección de la salud, en el interés de la circulación y para combatir o prevenir desórdenes.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

In dit artikel is het recht tot betoging en vergadering opgenomen. De wetgever kan dit recht beperken ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer of ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Deze zijn neergelegd in de Wet openbare manifestaties i.

2.

Formele toelichting

Het recht tot betoging is in artikel 9 opgenomen, tezamen met het recht tot vergadering. Het recht tot betoging en het recht tot vergadering in het openbaar zijn aan beperkende voorschriften gebonden.

Deze zijn neergelegd in de Wet openbare manifestaties i.

Het Wetboek van Strafrecht i bevat bepalingen (artikelen 131 e.v. en artikelen 429bis e.v.) over de strafbaarheid van verstoring van de openbare orde.

3.

In eenvoudig Nederlands

Iedereen en iedere groep heeft het recht om in het openbaar bij elkaar te komen, bijvoorbeeld voor een vergadering of een betoging of een demonstratie. Maar je mag geen andere wetten of regels overtreden. Ook mag je niet gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de bevolking. En het mag ook niet gevaarlijk zijn voor het verkeer. En het mag ook niet leiden tot verstoring van de openbare orde.

4.

Ontwikkeling artikel

1798

Ieder Burger heeft regt, om met zijne Medeburgers te vergaderen, ter onderlinge vóórlichting, ter opwekking van vaderlands-liefde, en ter naauwer verbindtenis aan de Staatsregeling, zonder dat, nogthands de Constitutioneele Gezelschappen, als zoodanigen, met elkanderen over Staats-zaken briefwisseling houden, geschreven aanklagten ontvangen, bij stemming besluiten, of, bij wijze van Corporatie, eenige openbare daad zullen verrigten.

1848

Het regt der ingezetenen tot vereeniging en vergadering wordt erkend.

De wet regelt en beperkt de uitoefening van dat regt in het belang der openbare orde.

1887: art 9, 1917: art 9, 1922: art 9, 1938: art 9, 1948: art 9, 1953: art 9, 1956: art 9, 1963: art 9, 1972: art 9
1983
 • 1. 
  Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
 • 2. 
  De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.
1987: art 9, 1995: art 9, 1999: art 9, 2000: art 9, 2002: art 9, 2005: art 9, 2006: art 9, 2008: art 9, 2017: art 9, 2018: art 9, 2022: art 9