Artikel 10: Privacy

9
Artikel 10
11
 • 1. 
  Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.
 • 2. 
  De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.
 • 3. 
  De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.

In andere talen:

English

 • 1. 
  Everyone shall have the right to respect for his privacy, without prejudice to restrictions laid down by or pursuant to Act of Parliament.
 • 2. 
  Rules to protect privacy shall be laid down by Act of Parliament in connection with the recording and dissemination of personal data.
 • 3. 
  Rules concerning the rights of persons to be informed of data recorded concerning them and of the use that is made thereof, and to have such data corrected shall be laid down by Act of Parliament.

Français

 • 1. 
  Toute personne a droit au respect de sa vie privée, sauf restrictions à établir par la loi ou en vertu de la loi.
 • 2. 
  La loi fixe des règles en vue de la protection de la vie privée à légard de lenregistrement et de la communication de données à caractère personnel.
 • 3. 
  La loi fixe des règles concernant les droits des personnes à prendre connaissance des données enregistrées à leur sujet et de lutilisation qui en est faite, ainsi quà faire rectifier de telles données.

Deutsch

 • 1. 
  Jeder hat, unbeschadet der Einschränkungen durch Gesetz oder kraft Gesetzes, das Recht auf Wahrung seiner Privatsphäre.
 • 2. 
  Der Schutz der Privatsphäre wird im Zusammenhang mit der Speicherung und Weitergabe persönlicher Daten durch Gesetz geregelt.
 • 3. 
  Der Anspruch von Personen auf Einblick in die über sie gesammelten Daten und deren Verwendung sowie auf Berichtigung solcher Daten wird durch Gesetz geregelt.

Español

 • 1. 
  Todos tienen derecho, salvo las limitaciones que se establezcan por o en virtud de la ley, al respeto de su intimidad personal y familiar.
 • 2. 
  La ley establecerá normas para proteger la intimidad personal y familiar en relación con el registro y el suministro de datos personales.
 • 3. 
  La ley regulará los derechos de las personas a tomar conocimiento de los datos registrados sobre ellas y del uso que se hace de los mismos, así como a la rectificación de dichos datos.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

In dit artikel staat dat iedereen het recht heeft om in de beslotenheid van zijn persoonlijke levenssfeer met rust te worden gelaten en om bijvoorbeeld niet te worden afgeluisterd.

De persoonlijke levenssfeer omvat onder meer:

 • het huis
 • de briefwisseling
 • de communicatie via telefoon en andere communicatiemiddelen
 • het recht om niet te worden bespied of afgeluisterd
 • het recht op zorgvuldige behandeling van persoonlijke gegevens
 • het recht op eerbiediging van het innerlijk leven
 • het recht op eerbiediging van de lichamelijke integriteit

De wet kan in bepaalde gevallen dit recht beperken, bijvoorbeeld bij de opsporing van misdaden. Ook maakt de wetgever regels voor het gebruik van privacygevoelige gegevens.

2.

Formele toelichting

Het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer betreft het recht van de burger om in de beslotenheid van zijn privé-sfeer met rust te worden gelaten. Dat is in het algemeen in het eerste lid van artikel 10 neergelegd.

De persoonlijke levenssfeer omvat onder meer het huis, de briefwisseling, de communicatie via telefoon, telegraaf en andere besloten middelen van communicatie, het recht om in besloten situaties niet te worden bespied of afgeluisterd, het recht op zorgvuldige behandeling van persoonlijke gegevens, en het recht op eerbiediging van het innerlijk leven en van de lichamelijke integriteit.

Verschillende van deze aspecten hebben een specifieke grondwettelijke garantie in artikel 10, tweede en derde lid, in artikel 11, in artikel 12 en artikel 13. In artikel 10, tweede en derde lid, zijn twee opdrachten aan de wetgever opgenomen. In de eerste plaats dient de wet regels te stellen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.

In de tweede plaats moet de wet regels stellen voor het inzagerecht en voor het recht op verbetering van onjuiste persoonsgegevens. De belangrijkste van deze regels zijn gegeven in de Wet bescherming persoonsgegevens i en de Wet politiegegevens i en de daarop gebaseerde nadere regelgeving.

3.

In eenvoudig Nederlands

 • 1. 
  Iedereen heeft recht op rust en privacy. In de wet kunnen uitzonderingen staan. In de wet kan ook staan dat iemand anders uitzonderingen mag maken.
 • 2. 
  De overheid mag persoonlijke gegevens van iemand niet zomaar gebruiken.
 • 3. 
  Iedereen heeft er recht op te zien wat er over hem is vastgelegd. En kan gegevens laten veranderen als ze niet juist zijn.

4.

Praktijkvragen

Via de Rijksoverheid komen veel vragen over werken bij de overheid binnen, zoals:

Hebt u een andere vraag? Bel 1400 (U betaalt alleen de gebruikelijke belkosten).

5.

Ontwikkeling artikel

1983
 • 1. 
  Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.
 • 2. 
  De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.
 • 3. 
  De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.
1987: art 10, 1995: art 10, 1999: art 10, 2000: art 10, 2002: art 10, 2005: art 10, 2006: art 10, 2008: art 10, 2017: art 10, 2018: art 10, 2022: art 10