Artikel 133: Waterschappen

132a
Artikel 133
134
 • 1. 
  De opheffing en instelling van waterschappen, de regeling van hun taken en inrichting, alsmede de samenstelling van hun besturen, geschieden volgens bij de wet te stellen regels bij provinciale verordening, voor zover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald.
 • 2. 
  De wet regelt de verordenende en andere bevoegdheden van de besturen van de waterschappen, alsmede de openbaarheid van hun vergaderingen.
 • 3. 
  De wet regelt het provinciale en overige toezicht op deze besturen. Vernietiging van besluiten van deze besturen kan alleen geschieden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

In andere talen:

English

 • 1. 
  Insofar as it is not otherwise provided by or pursuant to Act of Parliament, the establishment or dissolution of water boards (waterschappen), the regulation of their duties and organisation together with the composition of their administrative organs shall be effected by provincial ordinance according to rules laid down by Act of Parliament.
 • 2. 
  The legislative and other powers of the administrative organs of water boards and public access to their meetings shall be regulated by Act of Parliament.
 • 3. 
  Supervision of these administrative organs by provincial and other bodies shall be regulated by Act of Parliament. Decisions by the administrative organs may be quashed only if they conflict with the law or the public interest.

Français

 • 1. 
  Pour autant qu'il n'en soit disposé différemment par la loi ou en vertu de la loi, il est pourvu par règlement provincial, selon des règles à fixer par la loi, à la suppression et à l'institution de wateringues, à la réglementation de leurs tâches et de leur organisation, ainsi qu'à la composition de leurs administrations.
 • 2. 
  La loi règle les compétences réglementaires et autres des administrations des wateringues, ainsi que la publicité de leurs séances.
 • 3. 
  La loi règle le contrôle provincial et autre sur ces administrations. Les décisions de ces administrations ne peuvent être annulées que si elles sont contraires au droit ou à l'intérêt général.

Deutsch

 • 1. 
  Die Auflösung und Gründung von Wasserverbänden, die Regelung ihrer Aufgaben und ihre Organisation sowie die Zusammensetzung ihrer Verwaltungen werden durch Provinzialverordnung nach durch Gesetz zu erlassenden Vorschriften geregelt, soweit durch Gesetz oder kraft Gesetzes nichts anderes bestimmt ist.
 • 2. 
  Die Verordnungsbefugnisse und andere Zuständigkeiten der Wasserverbandsverwaltungen sowie die Öffentlichkeit ihrer Sitzungen regelt das Gesetz.
 • 3. 
  Die Aufsicht über diese Verwaltungen durch die Provinz und die sonstige Aufsicht regelt das Gesetz. Beschlüsse dieser Verwaltungen können nur aufgehoben werden, wenn sie im Widerspruch zum geltenden Recht oder zum Allgemeininteresse stehen.

Español

 • 1. 
  Salvo disposición en contrario por o en virtud de la ley, la supresión y creación de comunidades de aguas de dominio público, la regulación de sus tareas y su organización, así como la composición de sus órganos de administración se realizarán por ordenanza provincial según las normas que establezca la ley.
 • 2. 
  La ley regulará los poderes reglamentarios y las demás competencias de los órganos de administración de las comunidades de aguas de dominio público, así como la publicidad de sus sesiones.
 • 3. 
  La ley regulará la vigilancia provincial y demás vigilancia sobre estos órganos de administración. Los acuerdos de estos órganos de administración sólo podrán ser anulados por ser contrarios al derecho o al interés público.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

Waterschappen zorgen voor een goede kwaliteit van het oppervlaktewater en dat er in een bepaald gebied niet te veel en niet te weinig water is. De waterstaatszorg heeft van oudsher een aparte plaats in de Nederlandse lokale bestuursorganisatie, wat niet verwonderlijk is gezien het waterrijk verleden en de waterrijke toekomst van Nederland.

Het instellen, het opheffen en de inrichting van waterschappen i moet binnen de wettelijke regels door de provincies worden geregeld. De wet i regelt de bevoegdheden, de openbaarheid van vergaderingen en het toezicht op waterschappen. Besluiten kunnen alleen vernietigd worden als deze in strijd zijn met het recht of het algemeen belang.

In 1991 is de Waterschapswet i ingevoerd. In deze wet wordt artikel 133 verder uitgewerkt.

2.

Formele toelichting

De waterstaatszorg heeft van oudsher een aparte plaats in onze gedecentraliseerde bestuursorganisatie gehad. Ook in de Grondwet komt dit naar voren. In het eerste lid van artikel 133 is omtrent de opheffing, instelling en inrichting van waterschappen bepaald dat deze binnen wettelijke regels in beginsel bij provinciale verordening geschieden.

In het tweede lid wordt voorgeschreven dat de wet naast de verordenende en andere bevoegdheden van de besturen van waterschappen, de openbaarheid van hun vergadering moet regelen.

Krachtens het derde lid van artikel 133 regelt de wet het provinciale en het overige toezicht op de besturen van waterschappen. Tevens bepaalt dit lid dat de besluiten van de waterschapsbesturen kunnen worden vernietigd wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

In 1991 is de Waterschapswet i vastgesteld. Deze bevat onder meer een uitwerking van artikel 133.

3.

In eenvoudig Nederlands

 • 1. 
  Provinciale staten kunnen waterschappen maken en opheffen. Zij bepalen ook wat waterschappen moeten doen, hoe hun organisatie is en wie er in hun bestuur zitten. In de wet staat hoe provinciale staten dit moeten doen. In de wet kan ook staan dat iemand anders dit mag doen.
 • 2. 
  In de wet staat wat de besturen van de waterschappen mogen doen. Hierin staat ook wanneer iedereen naar de vergaderingen van de besturen mag komen kijken en luisteren. In de wet kan ook staan dat iemand anders dit mag beslissen.
 • 3. 
  In de wet staat hoe de provincie of een andere overheid controleert of de waterschappen hun werk goed doen. Zij kunnen beslissen dat beslissingen van de waterschappen niet gelden. Zij mogen dit alleen doen als de beslissing niet past in ons recht. Of als zij vinden dat de beslissing een slechte beslissing is voor ons land. In de wet kan ook staan dat iemand anders beslist wie controleert of de waterschappen hun werk goed doen.

Uitleg

Net als de provincies en de gemeenten zijn de waterschappen een lagere overheid. Waterschappen zorgen voor een goede kwaliteit van het water in ons land. Ook zorgen ze ervoor dat er niet te veel of niet te weinig water in ons land is.

Provinciale staten kunnen waterschappen maken en opheffen. Maar andere overheden, zoals de regering, kunnen dit ook als dit in de wet staat. Zij beslissen wat waterschappen moeten doen, hoe hun organisatie eruit ziet en wie er in het bestuur van het waterschap zit.

De provincie of een andere overheid controleert of de waterschappen hun werk goed doen. Zij mogen elke beslissing van een waterschap achteraf vernietigen. Dat mogen zij, als zij vinden dat de beslissing niet past in ons recht. Of als de beslissing slecht is voor ons land.

4.

Ontwikkeling artikel

1798

Ter bevordering van den Landbouw en Koophandel, zorgt het Vertegenwoordigend Lichaam, dat zoodanige Rivieren, Vaarten en Doorsnijdingen gemaakt worden, als zullen dienen, om de woeste Gronden ten voordeele der Republiek te bereiden.

Bijzonderlijk zal zulks plaats grijpen, ten opzichte van de Rivieren de Dommel en de Aa; zullende die bevaarbaar gemaakt worden, opwaards de eerste van den Bosch tot Eindhoven, en de laatste van den Bosch tot Helmond, als mede de Rhun of de Lij tot Oosterwijk.

Ter volvoering van dit ontwerp, zal uit 's Lands Kas, jaarlijks, besteed worden eene som van ten minsten vierhonderd-Duisend Guldens, tot zoo lang de gemelde Rivieren bevaarbaar zullen wezen.

1801

Dezelve zorgen dat de aan te leggen Werken, noch het bevaren der Rivieren of Zeegaten, noch ook de belangen der Ingezetenen van eenig ander Departement benadeelen of hinderlyk zyn, en gedragen zich daar omtrent naar de bevelen van het Staats-Bewind. Zij zenden dadelyk na het arresteeren van eenig werk, de opgave van het zelve aan het Staats-Bewind, en zorgen, dat zulks mede geschiede door alle Collegiën, opzicht hebbende over eenige Zee-, Rivier- of Dyk-Werken.

1814

De Waterstaat blijft een der eerste nationale belangen en wordt bestuurd door eene bijzondere administratie, ter benoeming en onder het opzigt van den Souvereinen Vorst.

1815

De Koning doet het algemeene bestuur van den waterstaat, wegen en bruggen, uitoefenen op zoodanige wijze als Hij meest geschikt zal oordeelen.

1840: art 213
1848

De Koning heeft het oppertoezigt over alles wat betreft den waterstaat, de wegen en bruggen daaronder begrepen, zonder onderscheid of de kosten daarvan worden betaald uit 's Lands kas of op eene andere wijze gevonden.

1887

De wet geeft regels omtrent het waterstaatsbestuur, het oppertoezicht en toezicht daaronder begrepen, met inachtneming der voorschriften in de volgende artikelen van dit hoofdstuk vervat.

1917: art 188, 1922: art 190, 1938: art 196, 1948: art 197, 1953: art 204, 1956: art 204, 1963: art 204, 1972: art 204
1983
 • 1. 
  De opheffing en instelling van waterschappen, de regeling van hun taken en inrichting, alsmede de samenstelling van hun besturen, geschieden volgens bij de wet te stellen regels bij provinciale verordening, voor zover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald.
 • 2. 
  De wet regelt de verordenende en andere bevoegdheden van de besturen van de waterschappen, alsmede de openbaarheid van hun vergaderingen.
 • 3. 
  De wet regelt het provinciale en overige toezicht op deze besturen. Vernietiging van besluiten van deze besturen kan alleen geschieden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.
1987: art 133, 1995: art 133, 1999: art 133, 2000: art 133, 2002: art 133, 2005: art 133, 2006: art 133, 2008: art 133, 2017: art 133, 2018: art 133, 2022: art 133