Artikel 83: Toezending wetsvoorstellen aan Tweede Kamer of verenigde vergadering

82
Artikel 83
84

Voorstellen van wet, ingediend door of vanwege de Koning, worden gezonden aan de Tweede Kamer of, indien daarvoor behandeling door de Staten-Generaal in verenigde vergadering is voorgeschreven, aan deze vergadering.


In andere talen:

English

Bills presented by or on behalf of the King shall be sent to the Lower House or to the joint session if consideration by a joint session of the States General is required.

Français

Les projets de loi déposés par le Roi ou en son nom sont envoyés à la Seconde Chambre ou, s'il est prévu qu'ils doivent être examinés par les États généraux réunis en une seule assemblée, à cette assemblée.

Deutsch

Vom König oder in seinem Auftrag eingebrachte Gesetzesvorlagen werden an die Zweite Kammer oder, wenn deren Behandlung in der Vollversammlung der Generalstaaten vorgeschrieben ist, an dieses Gremium gesandt.

Español

Los proyectos de ley presentados por el Rey o en su nombre serán remitidos a la Segunda Cámara o, si estuviese preceptuado que se tramiten por los Estados Generales en sesión conjunta, a la sesión conjunta.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

De wetsvoorstellen i die de regering i indient, worden naar de Tweede Kamer i c.q. verenigde vergadering i gestuurd.

2.

Formele toelichting

Bij de regeling van de procedure van wetgeving zijn de formulieren van verzending en kennisgeving en het formulier van afkondiging niet meer, zoals in de Grondwet van voor 1983, in de Grondwet opgenomen. Additioneel artikel XIX bevat daarvoor de overgangsbepaling dat de inhoud van deze formulieren van kracht blijft totdat daarvoor een regeling is getroffen. Voor sommige van deze formulieren is dit inmiddels reeds geschied.

3.

In eenvoudig Nederlands

De regering stuurt haar voorstellen voor nieuwe wetten naar de Tweede Kamer. Of ze stuurt de plannen naar de Eerste en Tweede Kamer samen, als dat moet.

Uitleg

De regering stuurt voorstellen voor nieuwe wetten naar de Tweede Kamer. Of ze stuurt de voorstellen naar de Eerste en Tweede Kamer samen, als in de Grondwet staat dat dat moet.

Bij het voorstel voor de nieuwe wet schrijft de regering een Uitleg. Hierin staat bijvoorbeeld waarom de regering de nieuwe wet wil maken. En wat de regering met de nieuwe wet wil bereiken.

Ook stuurt de regering het advies van de Raad van State over het voorstel voor de nieuwe wet naar de Tweede Kamer. Als er ook nog andere adviezen zijn, dan stuurt de regering deze ook mee.

4.

Ontwikkeling artikel

1798

De Eerste Kamer neemt, in het raadpleegen over eenig voorstel harer Leden of Commissiën, de volgende form in acht:

 • a. 
  Bij ieder voorstel, of rapport, moet worden voorgedragen het Ontwerp van de Wet, of van het Besluit, waartoe Hetzelve strekt.
 • b. 
  Er geschieden drie lezingen van elk zoodanig voorstel, alvoorens daarop te besluiten. De tusschenstand van de eene lezing tot de andere is, telkens, ten minsten van drie dagen.
 • c. 
  Na de eerste of tweede lezing, kan een voorstel verworpen, of de raadpleging daarover uitgesteld worden. Het besluit kan niet eerder, dan na de derde lezing, plaats hebben.
 • d. 
  De tweede lezing heeft geene plaats, dan wanneer in de eerste lezing, vijf Leden dezelve vorderen; wordende, in dat geval, de dag tot die tweede lezing, bepaald. Ditzelfde word, bij eene tweede lezing in acht genomen omtrend de derde lezing.
 • e. 
  De bijvoegselen, of bepaalingen van eenig voorstel kunnen wel, bij de eerste of tweede lezing, voorgedragen, doch niet, dan na de derde lezing, in overweging worden genomen.
1815

De Koning zendt zijne voorstellen aan de Tweede Kamer, hetzij bij eene schriftelijke boodschap, welke de redenen van het voorstel inhoudt, of door eene commissie.

1840: art 107, 1848: art 105
1887

De Koning zendt Zijne voorstellen, hetzij van wet, hetzij andere, aan de Tweede Kamer bij eene schriftelijke boodschap of door eene Commissie.

Hij kan aan bijzondere door hem aangewezen commissarissen opdragen de ministers bij het behandelen van die voorstellen in de vergaderingen der Staten-Generaal bij te staan.

1917: art 110, 1922: art 111, 1938: art 113, 1948: art 113, 1953: art 120, 1956: art 120, 1963: art 120, 1972: art 120
1983

Voorstellen van wet, ingediend door of vanwege de Koning, worden gezonden aan de Tweede Kamer of, indien daarvoor behandeling door de Staten-Generaal in verenigde vergadering is voorgeschreven, aan deze vergadering.

1987: art 83, 1995: art 83, 1999: art 83, 2000: art 83, 2002: art 83, 2005: art 83, 2006: art 83, 2008: art 83, 2017: art 83, 2018: art 83, 2022: art 83