Artikel 92: Bevoegdheden volkenrechtelijke organisaties

91
Artikel 92
93

Met inachtneming, zo nodig, van het bepaalde in artikel 91, derde lid, kunnen bij of krachtens verdrag aan volkenrechtelijke organisaties bevoegdheden tot wetgeving, bestuur en rechtspraak worden opgedragen.


In andere talen:

English "English"
Français "Français"
Deutsch "Deutsch"
Español "Español"

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

Aan volkenrechtelijke organisaties kan de bevoegdheid tot wetgeving, bestuur en rechtspraak worden gegeven. Daar moet wel een verdrag aan ten grondslag liggen. Zo is ingevolge het EG-verdrag Europese regelgeving mogelijk en is aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen rechtspraak opgedragen.

In een verdrag kan bij de overdracht van bevoegdheden worden afgeweken van bepalingen in de Grondwet. Dan moet wel tweederde van beide Kamers instemmen met het wetsvoorstel om zo'n verdrag goed te keuren.

2.

Formele toelichting

Artikel 92 houdt in, dat bij of krachtens verdrag aan volkenrechtelijke organisaties bevoegdheden tot wetgeving, bestuur en rechtspraak kunnen worden opgedragen.

Zo is ingevolge het EG-verdrag rechtspraak opgedragen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. De grondwettigheid van een zodanige overdracht van bevoegdheden wordt op deze wijze buiten twijfel gesteld.

Niet uitgesloten is daarbij, dat door deze overdracht van bevoegdheden wordt afgeweken van bepalingen in de Grondwet. In dat geval geldt voor de goedkeuring van het desbetreffende verdrag het vereiste van een versterkte meerderheid van stemmen.

3.

In eenvoudig Nederlands

Internationale organisaties mogen voor Nederland wetten maken, mogen Nederland besturen en voor Nederland rechtspreken. Nederland moet daarvoor toestemming geven in een verdrag. In dat verdrag moet Nederland zich houden aan de regels die staan in het derde punt van artikel 91.

Uitleg

Wij kunnen afspreken met internationale organisaties, dat deze organisaties voor ons wetten mogen maken, ons land mogen besturen en recht mogen spreken voor ons.

Een voorbeeld is de Europese Unie. De Europese Unie maakt nu al veel wetten waar Nederland zich aan moet houden. Nederland heeft de Europese Unie daarvoor toestemming gegeven in een verdrag. Die toestemming geldt ook voor wetten waarover Nederland niet tevreden is. De Europese Unie mag dan tóch zeggen dat die wet ook geldt voor Nederland.

4.

Ontwikkeling artikel

1953

Aan volkenrechtelijke organisaties kunnen bij of krachtens een overeenkomst bevoegdheden tot wetgeving, bestuur en rechtspraak worden opgedragen.

Ten aanzien van besluiten van volkenrechtelijke organisaties zijn de artikelen 65 en 66 van overeenkomstige toepassing.

1956

Met inachtneming, zo nodig, van het bepaalde in artikel 63, kunnen bij of krachtens overeenkomst aan volkenrechtelijke organisaties bevoegdheden tot wetgeving, bestuur en rechtspraak worden opgedragen.

Ten aanzien van besluiten van volkenrechtelijke organisaties zijn de artikelen 65 en 66 van overeenkomstige toepassing.

1963: art 67, 1972: art 67
1983

Met inachtneming, zo nodig, van het bepaalde in artikel 91, derde lid, kunnen bij of krachtens verdrag aan volkenrechtelijke organisaties bevoegdheden tot wetgeving, bestuur en rechtspraak worden opgedragen.

1987: art 92, 1995: art 92, 1999: art 92, 2000: art 92, 2002: art 92, 2005: art 92, 2006: art 92, 2008: art 92, 2017: art 92, 2018: art 92, 2022: art 92