Artikel 95: Bekendmaking verdragen

94
Artikel 95
96

De wet geeft regels omtrent de bekendmaking van verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties.


In andere talen:

English

Rules regarding the publication of treaties and decisions by international institutions shall be laid down by Act of Parliament.

Français

La loi donne des règles sur la publication des traités et des décisions des organisations de droit international public.

Deutsch

Die Veröffentlichung von Verträgen und Beschlüssen völkerrechtlicher Organisationen regelt das Gesetz.

Español

La ley regulará la publicación de tratados y acuerdos de organizaciones internacionales de derecho público.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

In de wet i staan regels voor de bekendmaking van verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties. Deze wettelijke regeling is sinds 1994 opgenomen in de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen i.

2.

Formele toelichting

De werking van het internationale recht in de nationale rechtsorde is omschreven in de artikelen 93 i en 94 i.

De werking in de nationale rechtsorde van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties, is afhankelijk gesteld van hun bekendmaking.

Met het oog daarop bepaalt artikel 95, dat de wet regels dient te geven omtrent die bekendmaking. Deze wettelijke regeling is sinds 1994 opgenomen in de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen i.

3.

In eenvoudig Nederlands

In de wet staat hoe de regering verdragen en beslissingen van internationale organisaties bekend moet maken.

Uitleg

In de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen staat hoe de minister van Buitenlandse Zaken internationale afspraken en regels in Nederland bekend moet maken.

De regering hoeft internationale afspraken en regels alleen bekend te maken als die voor iedereen gelden. De regering maakt geheime verdragen of beslissingen die niet iedereen mag weten niet bekend. Maar verder maakt de regering alle verdragen bekend die voor Nederland gelden. De regering maakt beslissingen van internationale organisaties bekend als die belangrijk zijn voor ons land.

De regering maakt de verdragen en beslissingen bekend in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, een officiële krant van de regering. In de wet staat wat de regering daarin moet bekendmaken. Zo moet de regering de tekst van het verdrag of de beslissing in het Tractatenblad zetten. Ook staat in de wet dat de regering moet zeggen wanneer het verdrag of de beslissing geldig is. In het Tractatenblad moet tenslotte staan of de beslissing geldig is voor heel het Koninkrijk of alleen voor één of meer landen.

4.

Ontwikkeling artikel

1953

De wet geeft regels omtrent de bekendmaking van overeenkomsten. De overeenkomsten verbinden een ieder, voorzover zij zijn bekend gemaakt.

1956

Bepalingen van overeenkomsten, welke naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden, hebben deze verbindende kracht nadat zij bekend zijn gemaakt.

De wet geeft regels omtrent de bekendmaking van overeenkomsten.

1963: art 65, 1972: art 65
1983

De wet geeft regels omtrent de bekendmaking van verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties.

1987: art 95, 1995: art 95, 1999: art 95, 2000: art 95, 2002: art 95, 2005: art 95, 2006: art 95, 2008: art 95, 2017: art 95, 2018: art 95, 2022: art 95