Belangrijkste thema's en media-evenementen 3‑16 december 2018

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op vrijdag 30 november 2018.

Overzicht van de belangrijkste onderwerpen die de Raad i van de EU i de komende 2 weken zal bespreken.

Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie i (Vervoer), maandag 3 december 2018

De Raad wil komen tot een algemene oriëntatie over een aantal voorstellen, waaronder belangrijke regels voor de sector wegvervoer, en tot een gedeeltelijke algemene oriëntatie over het voorstel "Connected Europe Facility" (CEF). Over het voorstel inzake het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en het voorstel voor geactualiseerde rechten van treinreizigers zullen voortgangs­verslagen worden opgesteld.

Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (Telecommunicatie), dinsdag 4 december 2018

De Raad wil komen tot een gedeeltelijke algemene oriëntatie over het voorgestelde programma Digitaal Europa. Hij zal beoordelen hoever het staat met de ontwerp­verordening over e‑privacy en hierover van gedachten wisselen. Hij zal tevens de voortgang bespreken die is gemaakt met het voorstel voor de oprichting van een Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyber­beveiliging en een netwerk van nationale coördinatiecentra.

Raad Economische en Financiële Zaken i, dinsdag 4 december 2018

De Raad zal de digitalediensten­belasting bespreken, de vorderingen met de voltooiing van de bankenunie evalueren en een actieplan inzake de bestrijding van witwas­praktijken aannemen.

Raad Justitie en Binnenlandse Zaken i (Binnenlandse Zaken), donderdag 6 december 2018

De Ministers van Binnenlandse Zaken zullen zich naar verwachting beraden op de Europese grens- en kustwacht i, het voorkomen van de verspreiding van terroristische inhoud online en op de prioriteiten voor justitie en binnen­landse zaken voor het volgende meerjarig financieel kader.

Justitie en Binnenlandse Zaken (Justitie), vrijdag 7 december 2018

De Ministers van Justitie zullen naar verwachting een akkoord bereiken over een aantal dossiers, zoals de verordening over elektronisch bewijsmateriaal, de richtlijn verkoop van goederen en de zogenoemde Brussel IIbis‑verordening over ouderlijke verant­woordelijkheid in grens­overschrijdende zaken.

Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumenten­zaken, donderdag 6 december 2018

De ministers willen tot een algemene oriëntatie komen over een voorstel voor een verordening tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit en over een voorstel voor een richtlijn over carcinogene of mutagene agentia op het werk (derde reeks). Zij zullen ook een oriënterend debat houden over het Europees Semester 2019.

Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumenten­zaken, vrijdag 7 december 2018

De ministers zullen zich concentreren op manieren voor een betere samenwerking bij de bestrijding van ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen, en zij zullen van gedachten wisselen over de aanpak van de terughoudendheid ten aanzien van vaccins op nationaal en EU‑niveau.

Raad Buitenlandse Zaken i, maandag 10 december 2018

De buitenlandministers zullen spreken over Venezuela, de Westelijke Balkan en de samenwerking EU - Afrikaanse Unie.

Raad Algemene Zaken i, dinsdag 11 december 2018

De Raad zal zich buigen over het volgende meerjarig financieel kader, voorbereidingen treffen voor de Europese Raad i van december, en het 18‑maanden­programma goedkeuren. Op grond van artikel 7, lid 1, VEU, zal de Raad een hoorzitting over de rechtsstaat in Polen houden en de naleving van de EU‑waarden in Hongarije bespreken.

Europese Raad en Eurotop, donderdag 13 en vrijdag 14 december 2018

De Europese Raad op 13‑14 december 2018 zal gericht zijn op de langetermijn­begroting van de EU, de eengemaakte markt, migratie, desinformatie, en externe betrekkingen. Verwacht wordt dat de Eurotop besluiten zal nemen over de hervorming van de economische en monetaire unie.

Download als PDF