Artikel 61: Voorzitterschap Kamers, ambtenaren

60
Artikel 61
62
 • 1. 
  Elk der kamers benoemt uit de leden een voorzitter.
 • 2. 
  Elk der kamers benoemt een griffier. Deze en de overige ambtenaren van de kamers kunnen niet tevens lid van de Staten-Generaal zijn.

In andere talen:

English

 • 1. 
  Each House shall appoint a Speaker from among its members.
 • 2. 
  Each House shall appoint a Clerk who, like the other officials of the two Houses, may not be a member of the States General.

Français

 • 1. 
  Chacune des Chambres nomme un président parmi ses membres.
 • 2. 
  Chacune des Chambres nomme un greffier. Celui-ci et les autres fonctionnaires des Chambres ne peuvent être membres des États généraux.

Deutsch

 • 1. 
  Jede der beiden Kammern ernennt aus ihrer Mitte einen Präsidenten.
 • 2. 
  Jede der beiden Kammern ernennt einen Schrift führer. Der Schrift führer und die übrigen Beamten der Kammern können nicht gleichzeitig Mitglied der Generalstaaten sein.

Español

 • 1. 
  Cada una de las Cámaras nombra un Presidente de entre sus miembros.
 • 2. 
  Cada una de las Cámaras nombra un Secretario. Ni éste, ni los demás funcionarios de las Cámaras podrán ser miembros de los Estados Generales simultáneamente.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

Elke Kamer benoemt haar eigen voorzitter. In de Grondwet staat niet voor hoe lang, maar in de reglementen van orde i die de beide Kamers elk op grond van artikel 72 vaststellen, staat dat zij een voorzitter benoemen voor de periode tot de volgende verkiezing. De benoemingsprocedure staat ook in de reglementen van orde.

Elke Kamer benoemt ook een griffier. De griffier en de ambtenaren in dienst van één van de Kamers kunnen geen lid van de Staten-Generaal i zijn.

2.

Formele toelichting

Elke Kamer benoemt zelf haar eigen voorzitter (artikel 61). De tijdsduur waarvoor de benoeming geldt, is niet in de Grondwet geregeld.

Volgens de reglementen van orde die de beide Kamers zelf vaststellen (artikel 72) geldt zij voor de periode tot de volgende verkiezing.

3.

In eenvoudig Nederlands

 • 1. 
  De Eerste en de Tweede Kamer kiezen allebei één van hun leden tot voorzitter.
 • 2. 
  De Eerste en de Tweede Kamer benoemen allebei een griffier. De griffier en de andere ambtenaren van de beide kamers kunnen geen lid zijn van de beide kamers.

Uitleg

De Eerste en de Tweede Kamer hebben allebei een voorzitter. Elke kamer kiest één van zijn leden als voorzitter. In de Tweede Kamer gebeurt dat in de laatste jaren met verkiezingen. De kamerleden kunnen daarbij uit verschillende kandidaten kiezen.

De Eerste en de Tweede Kamer hebben allebei ook een griffier, een soort directeur. Daarnaast hebben de kamers een groot aantal andere ambtenaren die de kamers helpen met hun werk. De griffier en deze ambtenaren mogen geen lid zijn van één van de twee kamers.

4.

Achtergronden

 • de griffier van de Eerste Kamer

  De hoogste ambtenaar bij de Eerste Kamer i is de griffier. Je zou hem of haar de secretaris-generaal of directeur van de Kamer kunnen noemen: de griffier heeft de leiding over de organisatie van de Kamer. De huidige griffier is de vijftiende griffier van de Eerste Kamer sinds 1815. De heer R. Nehmelman i bekleedt sinds 1 oktober 2018 deze functie en werd op 2 oktober beëdigd.

5.

Ontwikkeling artikel

1798

De Voorzitters, en de Secretarissen, der beide Kamers, zijn altijd in de Residentie -Plaats tegenwoordig.

1805

Dadelijk nadat de zitting der Vergaderingen van Hun Hoog Mogenden zal geopend zijn, het geen door den Raadpensionaris verrigt wordt, gaat dezelve Vergadering over tot benoeming van een President voor de zitting, welke uit haar midden gekozen wordt.

1806

Dadelijk na de opening van elke Zitting, zal de Vergadering van Hun Hoog Mogenden overgaan tot de benoeming van een President, gekozen uit de Leden der Vergadering.

1814

Het beleid van de vergadering der Staten Generaal wordt opgedragen aan eenen President, die door den Souvereinen Vorst benoemd wordt uit eene nominatie van drie leden, door hen te maken, en zulks gedurende den tijd van het openen tot het sluiten dier vergadering.

De Staten Generaal hebben de aanstelling van hunnen Griffier.

1815

De Koning benoemt uit eene opgave van drie leden, Hem door de Kamer aangeboden, één om het Voorzitterschap, gedurende den tijd van het openen tot het sluiten der zitting, waar te nemen.

1840: art 87
1848

De voorzitter wordt door den Koning benoemd voor het tijdperk eener zitting, uit eene door de Kamer aangeboden opgave van drie leden.

1887: art 88, 1917: art 88, 1922: art 89, 1938: art 91, 1948: art 91, 1953: art 98, 1956: art 98, 1963: art 98, 1972: art 98
1983
 • 1. 
  Elk der kamers benoemt uit de leden een voorzitter.
 • 2. 
  Elk der kamers benoemt een griffier. Deze en de overige ambtenaren van de kamers kunnen niet tevens lid van de Staten-Generaal zijn.
1987: art 61, 1995: art 61, 1999: art 61, 2000: art 61, 2002: art 61, 2005: art 61, 2006: art 61, 2008: art 61, 2017: art 61, 2018: art 61, 2022: art 61