Artikel 72: Reglementen van orde

71
Artikel 72
73

De kamers stellen elk afzonderlijk en in verenigde vergadering een reglement van orde i vast.


In andere talen:

English

Each House of the States General and the two Houses in joint session shall draw up rules of procedure.

Français

Un règlement intérieur est établi par chaque Chambre séparément ainsi que par les deux Chambres réunies en une seule assemblée.

Deutsch

Die Kammern geben sich gesondert und in der Vollversammlung eine Geschäftsordnung.

Español

Las Cámaras, tanto por separado como reunidas en sesión conjunta, establecen sus propios Reglamentos.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

De werkwijze van de Kamers is slechts in hoofdlijnen in de Grondwet vastgelegd. In de reglementen van orde i hebben de Kamers de werkwijze verder zelf geregeld.

2.

Formele toelichting

Met betrekking tot de werkwijze van de Kamers zijn in de Grondwet enkele hoofdregels vastgelegd.

In de reglementen van orde wordt een nadere uitwerking van de werkwijze gegeven.

3.

In eenvoudig Nederlands

De Eerste Kamer, de Tweede Kamer en de beide Kamers samen maken ieder hun reglement. In het reglement staan de regels voor hun vergaderingen.

Uitleg

In dit artikel geeft de Grondwet de Eerste Kamer, de Tweede Kamer en de beide Kamers samen de opdracht om een reglement te maken. In dit reglement staan regels voor de vergaderingen en de organisatie van de Kamers.

Bijvoorbeeld staat in de reglementen hoe de Kamers wetsvoorstellen behandelen, hoe lang de leden van de Kamers mogen praten en wanneer de voorzitter van de Kamer tegen een Kamerlid mag zeggen dat hij zijn mond moet houden.

4.

In de visie van Kortmann

In 2008 heeft prof. dr. C.A.J.M. Kortmann een voorstel gedaan voor een "goede grondwet die inzichtelijk en bij de tijd is". Voor dit artikel deed hij de volgende suggestie:

8.4 Het parlement stelt een reglement van orde vast

5.

Achtergronden

  • Reglement van orde Tweede Kamer

    Het Reglement van Orde i bevat regels over de gang van zaken in de Tweede Kamer i. Wie mag wanneer spreken, hoe komt een besluit tot stand, wat zijn de taken van commissies, welke bevoegdheden heeft de voorzitter, aan welke regels moeten bezoekers zich houden: het is allemaal in dit reglement vastgelegd.

  • Reglement van orde Eerste Kamer

    Het Reglement van Orde bevat regels over de gang van zaken en organisatie in de Eerste Kamer i. Wie mag wanneer spreken, hoe komt een besluit tot stand, wat zijn de taken van commissies, welke bevoegdheden heeft de voorzitter en op welke momenten kunnen Kamerleden vragen stellen.

  • Reglement van orde Verenigde Vergadering

    Het Reglement van Orde van de Verenigde Vergadering i bevat regels over de organisatie en werkwijze voor vergaderingen en bijeenkomsten van beide Kamers gezamenlijk. Het gaat dan onder meer over de taken van de voorzitter, de verslaglegging, de gang van zaken tijdens debatten en de besluitvorming.

6.

Ontwikkeling artikel

1798

Elke der beide Kamers ontwerpt voor zig zelve een Reglement van Orde, hetgeen, na door dezelve goedgekeurd, en door de andere Kamer bekrachtigd te zijn het gezag van Wet heeft, en niet, dan op dezelfde wijze, kan veranderd worden.

1983

De kamers stellen elk afzonderlijk en in verenigde vergadering een reglement van orde vast.

1987: art 72, 1995: art 72, 1999: art 72, 2000: art 72, 2002: art 72, 2005: art 72, 2006: art 72, 2008: art 72, 2017: art 72, 2018: art 72, 2022: art 72