Artikel 94: Voorrang internationale rechtsorde boven nationale wet

93
Artikel 94
95

Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.


In andere talen:

English

Statutory regulations in force within the Kingdom shall not be applicable if such application is in conflict with provisions of treaties or of resolutions by international institutions that are binding on all persons.

Français

Les dispositions légales en vigueur dans le Royaume ne sont pas appliquées si leur application n'est pas compatible avec des dispositions de traités ou de décisions d'organisations de droit international public qui engagent chacun.

Deutsch

Innerhalb des Königreichs geltende gesetzliche Vorschriften werden nicht angewandt, wenn die Anwendung mit allgemein verbindlichen Bestimmungen von Verträgen und Beschlüssen völkerrechtlicher Organisationen nicht vereinbar ist.

Español

Los preceptos legales en vigor dentro del Reino no serán de aplicación, si la aplicación de los mismos fuere incompatible con estipulaciones de tratados y de acuerdos de organizaciones internacionales de derecho público que obligan a toda persona.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

Het is mogelijk dat nationale wettelijke voorschriften in strijd zijn met internationale bepalingen. Dan gaan de internationale bepalingen voor. Zo was bijvoorbeeld het ontbreken van een weduwnaarspensioen in de (inmiddels vervallen) Algemene Weduwen- en Wezenwet in strijd met het gelijkheidsbeginsel uit het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.

Deze voorrang geldt niet voor het ongeschreven volkenrecht omdat de werking van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties bekend gemaakt moet zijn door middel van publicatie (artikel 93 i). Met het ongeschreven recht is dat niet het geval.

2.

Formele toelichting

Mocht blijken dat nationale wettelijke voorschriften in strijd zijn met internationale bepalingen in verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties, dan moet de toepassing van de nationale voorschriften achterwege worden gelaten; de internationale bepalingen gaan dan voor.

Zo is, om een voorbeeld te noemen, het ontbreken van een weduwnaarspensioen in de (inmiddels vervallen) Algemene Weduwen- en Wezenwet in strijd geacht met het gelijkheidsbeginsel uit het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.

Deze voorrang wordt in artikel 94 niet toegekend aan het ongeschreven volkenrecht. De werking in de nationale rechtsorde van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties, is afhankelijk gesteld van hun bekendmaking.

Met het oog daarop bepaalt artikel 95 i, dat de wet regels dient te geven omtrent die bekendmaking. Deze wettelijke regeling is sinds 1994 opgenomen in de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen i.

3.

In eenvoudig Nederlands

Afspraken in internationale verdragen en beslissingen van internationale organisaties die voor burgers gelden zijn belangrijker dan Nederlandse wetten.

Uitleg

In dit artikel staat dat afspraken in internationale verdragen en beslissingen van internationale organisaties belangrijker zijn dan Nederlandse wetten.

Dit betekent dat iedere overheidsorganisatie en iedere rechter de plicht heeft een Nederlandse wet niet toe te passen, als een internationaal verdrag iets anders zegt dan onze wet. Dit is alleen zo als in het verdrag rechten en plichten van burgers staan.

4.

Ontwikkeling artikel

1953

Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, wanneer deze niet verenigbaar zou zijn met overeenkomsten, die hetzij vóór, hetzij na de totstandkoming der voorschriften zijn bekend gemaakt overeenkomstig artikel 66 i.

1956

Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, wanneer deze toepassing niet verenigbaar zou zijn met een ieder verbindende bepalingen van overeenkomsten, die hetzij vóór, hetzij na de totstandkoming der voorschriften zijn aangegaan.

1963: art 66, 1972: art 66
1983

Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.

1987: art 94, 1995: art 94, 1999: art 94, 2000: art 94, 2002: art 94, 2005: art 94, 2006: art 94, 2008: art 94, 2017: art 94, 2018: art 94, 2022: art 94