35417 - Doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (Grondwetswijziging, eerste lezing)

Dit wetsvoorstel werd op 23 maart 2020 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Knops i.

 

Het is gebruikelijk om additionele artikelen die zijn uitgewerkt te laten vervallen. Additioneel artikel I van de Grondwet bepaalt dat de artikelen 57a en 129, derde lid, tweede volzin, van de Grondwet eerst na vier jaar of op een bij of krachtens de wet te bepalen eerder tijdstip in werking treden. Deze artikelen zijn op 11 oktober 2006 in werking getreden. Additioneel artikel I van de Grondwet is daarmee uitgewerkt en kan vervallen. Additioneel artikel II van de Grondwet bepaalt dat artikel 54, tweede lid, naar de tekst van 1983 gedurende vijf jaren of een bij of krachtens de wet te bepalen kortere termijn van kracht blijft en dat deze termijn bij de wet voor ten hoogste vijf jaren kan worden verlengd. Deze termijn is geëindigd op 1 december 2008, de datum waarop de wet van 25 september 2008 tot wijziging van de Kieswet en enkele andere wetten houdende enkele technische aanpassingen (Stb. 405) in werking is getreden. Additioneel artikel II van de Grondwet is daarmee uitgewerkt en kan vervallen.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt) en gepubliceerd in het Staatsblad op 29 juni 2020 (Stb. 2020, 215).

De tweede lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (tweede lezing) i.

2.

Kerngegevens

Ingediend
23 maart 2020

Volledige titel
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. (Raymond) Knops i

Verdere ondertekenende bewindslieden

De minister van Algemene Zaken

Kamercommissies

3.

Uit de memorie van toelichting

Het is gebruikelijk om additionele artikelen die zijn uitgewerkt te laten vervallen (zie bijvoorbeeld Stb. 1995, 402 en 404 en Stb. 1999, 135 en 454).

Additioneel artikel I van de Grondwet bepaalt dat de artikelen 57a en 129, derde lid, tweede volzin, van de Grondwet eerst na vier jaar of op een bij of krachtens de wet te bepalen eerder tijdstip in werking treden. Deze artikelen zijn op 11 oktober 2006 in werking getreden.1 Additioneel artikel I van de Grondwet is daarmee uitgewerkt en kan vervallen.

Additioneel artikel II van de Grondwet bepaalt dat artikel 54, tweede lid, naar de tekst van 1983 gedurende vijf jaren of een bij of krachtens de wet te bepalen kortere termijn van kracht blijft en dat deze termijn bij de wet voor ten hoogste vijf jaren kan worden verlengd. Deze termijn is geëindigd op 1 december 2008, de datum waarop de wet van 25 september 2008 tot wijziging van de Kieswet en enkele andere wetten houdende enkele technische aanpassingen (Stb. 405) in werking is getreden.2 Additioneel artikel II van de Grondwet is daarmee uitgewerkt en kan vervallen.

Deze memorie van toelichting wordt ondertekend mede namens de Minister-President, Minister van Algemene Zaken.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

4.

Documenten

(15 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

S 29 juni 2020, bekendmaking wet, Stb. 2020, 215    
Wet van 17 juni 2020, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt -
 
1 23 juni 2020, eindverslag, nr. A     KST35417A
Eindverslag
 
1 16 juni 2020, behandeling, 35417     HEK20192020-32-4
Afhandeling als hamerstuk van een wetsvoorstel
vergadering: 16 juni 2020
 
2 10 juni 2020, verslag van een wetgevingsoverleg, 35419; 35418; nr. 9     KST354199
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 25 mei 2020, over Verklaringswetten tot wijziging van de Grondwet - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure)
vergadering: 25 mei 2020
 
2 3 juni 2020, eindtekst,    
Eindtekst
 
2 2 juni 2020, stemming(en), 35417     HTK20192020-77-6
Stemming Doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt -
vergadering: 2 juni 2020
 
2 8 mei 2020, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 6     KST354176
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 23 april 2020, verslag, nr. 5     KST354175
Verslag
 
2 6 april 2020, besluitenlijst, 2020A01345 3    
Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) maandag 6 april 2020 -
vergadering: 6 april 2020
 
2 26 maart 2020, koninklijke boodschap, nr. 1     KST354171
Koninklijke boodschap
 
2 26 maart 2020, agenda procedurevergadering, 2020A01345 11    
Agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) dinsdag 31 maart 2020 -
vergadering: 31 maart 2020
 
2 26 maart 2020, agenda procedurevergadering,    
Agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 26 maart 2020 -
vergadering: 26 maart 2020
 
2 23 maart 2020, advies Raad van State en nader rapport, nr. 4     KST354174
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
 
2 23 maart 2020, memorie van toelichting, nr. 3     KST354173
Memorie van toelichting
 
2 23 maart 2020, voorstel van wet, nr. 2     KST354172
Voorstel van wet
 

5.

Andere bronnen

6.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.