35729 - Initiatiefvoorstel Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum (tweede poging, tweede lezing)

Dit wetsvoorstel werd op 25 februari 2021 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Van Raak (SP) i en werd laatstelijk verdedigd door het Tweede Kamerlid Leijten (SP) i.

 

De eerste lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Initiatiefvoorstel Van Raak - Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum (tweede poging, eerste lezing) i.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Op voorstel van het lid Leijten heeft de Tweede Kamer in de vergadering van 31 mei 2022 op basis van artikel 137, vijfde lid, van de Grondwet besloten tot splitsing van het wetsvoorstel in twee afzonderlijke wetsvoorstellen. Het eerste ("Voorstel van wet I") betreft de invoering van een correctief referendum op nationaal niveau, het tweede ("Voorstel van wet II") de invoering van een correctief referendum op decentraal niveau: gemeenten, provincies en waterschappen. Beide voorstellen werden in de vergadering van 5 juli 2022 i verworpen met 87 tegen 55 stemmen. (Voor een Grondwetswijziging is in tweede lezing een tweederdemeerderheid nodig.)

2.

Kerngegevens

Aanhangig gemaakt
25 februari 2021

Volledige titel
Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Ondertekenende bewindslieden

De minister van Algemene Zaken
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kamercommissies

3.

Uit de memorie van toelichting

Met de bekendmaking van de wet van 1 februari 2021 (Stb. 2021, 58) is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een dergelijke verklaringswet - en ontbinding van de Tweede Kamer - een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt.

Voor de toelichting verwijs ik naar de met betrekking tot de eerste lezing van het grondwetsvoorstel gewisselde stukken en de daarover in de beide kamers gevoerde beraadslagingen (Kamerstukken 35 129 alsmede Handelingen II 2019/2020, nr. 95, item 11 en nr. 99, item 6 (herdruk), Handelingen II 2020/2021, nr. 4, item 17, Handelingen I 2020/2021, nr. 20, items 3 en 9 en nr. 21, items 6 en 7).

Van Raak

kst-35729-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 729, nr. 3

4.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zes moties ingediend.

5.

Documenten

(28 stuks, sortering chronologisch)   sortering omkeren

2 11 februari 2021, geleidende brief, nr. 1     KST357291
Geleidende brief - Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
 
2 11 februari 2021, voorstel van wet, nr. 2     KST357292
Voorstel van wet - Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
 
2 11 februari 2021, memorie van toelichting, nr. 3     KST357293
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
 
2 29 maart 2021, advies Raad van State en reactie van de indiener(s), nr. 4     KST357294
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s); 35729 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer inzake het voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum - Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
 
2 29 maart 2021, brief, nr. 5     KST357295
Brief lid / fractie; Brief van het lid Van Raak inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel - Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
 
2 30 maart 2021, bijgewerkte tekst,    
Bijgewerkte tekst: bijgewerkt t/m nr. 5 (overnamebrief d.d. 29 maart 2021)
 
2 9 april 2021, besluitenlijst, C.J.M. Roovers 2021A01440 27    
Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 9 april 2021 -
vergadering: 9 april 2021
 
2 15 april 2021, besluitenlijst, 27. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (minister BZK) 41. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK) 46. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK) 55. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (minister BZK) Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie) do 15-04-2021 12.30 - 14.00 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding) do 22-04-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding) do 22-04-2021 13.00 - 17.00 omgeving do 20-05-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) do 03-06-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) do 17-06-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) do 01-07-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) do 08-07-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde Procedurevergadering commissie Binnenlandse Procedurevergadering commissie Binnenlandse Procedurevergadering commissie Binnenlandse Procedurevergadering commissie Binnenlandse Procedurevergadering commissie Binnenlandse RondvraagGeen agendapunten Besloten gedeelteGeen agendapunten C.J.M. Roovers 2021A01440 24    
Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 15 april 2021 -
vergadering: 15 april 2021
 
2 4 juni 2021, verslag, nr. 6     KST357296
Verslag
 
2 18 februari 2022, besluitenlijst, 2021A07840 12    
Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 18 februari 2022 -
vergadering: 18 februari 2022
 
2 18 februari 2022, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 7     KST357297
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 25 februari 2022, besluitenlijst, A.C.W. de Vos 2021A07840 11    
Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 25 februari 2022 -
vergadering: 25 februari 2022
 
2 8 april 2022, sprekerslijst, nr. ?    
Sprekerslijst
 
2 13 april 2022, behandeling, 35729     HTK20212022-72-11
Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum -
vergadering: 13 april 2022
 
2 25 mei 2022, behandeling, 35729; 35729; 9; 35729; 10; 35729; 11; 35729; 12; 35729; 13; 35729; 14     HTK20212022-84-11
Initiatief-Leijten Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum -
vergadering: 25 mei 2022
 
2 25 mei 2022, motie, nr. 9     KST357299
Motie Ephraim over met spoed de wetgeving voor een correctief referendum ter hand nemen
 
2 25 mei 2022, motie, nr. 10     KST3572910
Motie Ephraim over een wetsvoorstel voor herinvoering van het raadgevend referendum
 
2 25 mei 2022, motie, nr. 11     KST3572911
Motie Inge van Dijk c.s. over het evalueren van bestaande vormen van burgerparticipatie op nationaal niveau
 
2 25 mei 2022, motie, nr. 12     KST3572912
Motie Baudet over uitspreken dat in een democratie de wens van de meerderheid van de bevolking leidend dient te zijn
 
2 25 mei 2022, motie, nr. 13     KST3572913
Motie Baudet over de uitslag van een bindend referendum hoe dan ook opvolgen
 
2 25 mei 2022, motie, nr. 14     KST3572914
Motie Baudet over het aantal op te halen handtekeningen niet hoger laten zijn dan 300.000
 
2 31 mei 2022, stemming(en), 35729; 35729; 35729; 15     HTK20212022-85-26
Stemming Initiatief-Leijten Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum -
vergadering: 31 mei 2022
 
2 31 mei 2022, brief, nr. 15     KST3572915
Brief lid / fractie; Voorstel van het lid Leijten tot splitsing van het wetsvoorstel 35 729 op basis van artikel 137, vijfde lid, van de grondwet
 
2 2 juni 2022, voorstel van wet, nr. 16     KST3572916
Voorstel van wet I zoals dat luidt na de daarin op 31 mei aangebrachte splitsing
 
2 2 juni 2022, voorstel van wet, nr. 17     KST3572917
Voorstel van wet II zoals dat luidt na de daarin op 31 mei aangebrachte splitsing
 
2 17 juni 2022, besluitenlijst, A.C.W. de Vos 2021A07853 16    
Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 17 juni 2022 -
vergadering: 17 juni 2022
 
2 5 juli 2022, stemming(en), 35729; 10; 35729; 11; 35729; 12; 35729; 13; 35729; 14     HTK20212022-100-8
Stemmingen moties Initiatief-Leijten Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum -
vergadering: 5 juli 2022
 
2 5 juli 2022, stemming(en), 35729; 16; 35729; 17; 35729; 9     HTK20212022-100-7
Stemmingen Initiatief-Leijten Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum -
vergadering: 5 juli 2022
 

6.

Woordvoerders

7.

Andere bronnen

8.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.