35741 - Initiatiefvoorstel tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond in de Grondwet (tweede lezing)

Dit wetsvoorstel werd op 25 februari 2021 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Bergkamp (D66), Özütok (GL) en Van den Hul (PvdA) en wordt momenteel verdedigd door de Tweede Kamerleden Hammelburg (D66), Bromet (GL) en De Hoop (PvdA).

 

Dit initiatiefvoorstel, oorspronkelijk ingediend door de Tweede Kamerleden Bergkamp (D66), Özütok (GroenLinks) en Van den Hul (PvdA) en overgenomen door de Tweede Kamerleden Hammelburg (D66), Bromet (GroenLinks) en De Hoop (PvdA), voegt handicap en seksuele gerichtheid als verboden grond van discriminatie toe aan artikel 1 van de Grondwet. Toevoeging van deze gronden aan artikel 1 Grondwet geeft naar de mening van de initiatiefnemers een sterk signaal af, enerzijds als bevestiging en verankering van hetgeen reeds bereikt is op het vlak van participatie van mensen met een functionele beperking en de gelijke behandeling tussen mensen met een verschillende seksuele gerichtheid, anderzijds deze zaken te bewaken, en voorts aan te sporen deze verder te verbeteren. De eerste lezing van dit wetsvoorstel is door de Eerste Kamer aangenomen op 9 februari 2021. Dit wetsvoorstel (35741) is de tweede lezing van deze grondwetswijziging.

De eerste lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Initiatiefvoorstel Toevoeging aan de Grondwet van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (Grondwetswijziging, eerste lezing).

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is op 15 maart 2022 aangenomen door de Tweede Kamer. De SP, GroenLinks, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, het CDA, JA21, BBB en Groep Van Haga stemden voor. De SGP, de PVV en FVD stemden tegen. Het ligt nu bij de Eerste Kamer. Het oorspronkelijke voorstel van wet is tijdens de behandeling in de Tweede Kamer ongewijzigd gebleven en bevat dus de tekst waarover de Eerste Kamer zich moet uitspreken. Het eindverslag is uitgebracht op 2 november 2022. Het wetsvoorstel wordt dinsdag 20 december 2022 plenair behandeld.

2.

Kerngegevens

Aanhangig gemaakt
25 februari 2021

Volledige titel
Voorstel van wet van de leden Hammelburg, Bromet en De Hoop houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

Ondertekenende bewindslieden

De minister van Algemene Zaken
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kamercommissies

3.

Uit de memorie van toelichting

Met de bekendmaking van de wet van 16 februari 2021 (Stb. 2021, 87) is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een dergelijke verklaringswet - en ontbinding van de Tweede Kamer - een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt.

Voor de toelichting verwijzen wij naar de met betrekking tot de eerste lezing van het grondwetsvoorstel gewisselde stukken en de daarover in de beide kamers gevoerde beraadslagingen (Kamerstukken 32411 alsmede Handelingen II 2019/2020, nr. 33, item 5, nr. 52, item 24, nr. 86, item 34, nr. 89, item 14, Handelingen I 2020/2021, nr. 23, items 3, 9, 11 en 12).

Bergkamp Özütok Van den Hul

kst-35741-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 741, nr. 3

4.

Documenten

(28 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 9 november 2022, sprekerslijst, 35741    
Sprekerslijst - Initiatiefvoorstel-Hammelburg, Bromet en De Hoop Handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (35.741)
vergadering: 20 december 2022
 
1 2 november 2022, eindverslag, nr. D     KST1057190
Eindverslag
 
1 12 oktober 2022, bijlage bij nr. C     BLG1054123
Beslisnota bij de brief met een reactie op in het voorlopig verslag aan de regering gestelde vragen (bijlage bij 35741,nr.C) -
 
1 12 oktober 2022, brief, nr. C     KST1054122
Brief van de minister van BZK met een reactie op in het voorlopig verslag aan de regering gestelde vragen
 
1 9 september 2022, memorie van antwoord, nr. B     KST1048438
Memorie van antwoord van de initiatiefnemers
 
1 10 mei 2022, voorlopig verslag, nr. A     KST35741A
Voorlopig verslag
 
2 17 maart 2022, eindtekst,    
Eindtekst
 
2 15 maart 2022, stemming(en), 35741     HTK20212022-60-20
Stemming Toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond -
vergadering: 15 maart 2022
 
2 9 maart 2022, behandeling, 35741     HTK20212022-58-9
Toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond -
vergadering: 9 maart 2022
 
2 8 maart 2022, sprekerslijst, nr. ?    
Sprekerslijst
 
2 9 december 2021, behandeling, 35741     HTK20212022-33-13
Toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond -
vergadering: 9 december 2021
 
2 3 december 2021, sprekerslijst, nr. ?    
Sprekerslijst
 
2 29 oktober 2021, besluitenlijst, A.C.W. de Vos 2021A02499 20    
Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 29 oktober 2021 -
vergadering: 29 oktober 2021
 
2 25 oktober 2021, bijlage bij nr. 8     BLG1001667
Beslisnota (bijlage bij 35741,nr.8) -
 
2 15 oktober 2021, brief, nr. 8     KST357418
Brief regering; Beantwoording vragen commissie over tweede lezing van het voorstel van wet van de leden Hammelburg, Bromet en De Hoop houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond
 
2 7 oktober 2021, besluitenlijst, A.C.W. de Vos 2021A02497 16    
Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 7 oktober 2021 -
vergadering: 7 oktober 2021
 
2 5 oktober 2021, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 7     KST357417
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 1 oktober 2021, besluitenlijst, A.C.W. de Vos 2021A02497 16    
Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 1 oktober 2021 -
vergadering: 1 oktober 2021
 
2 7 juni 2021, verslag, nr. 6     KST357416
Verslag
 
2 20 mei 2021, besluitenlijst, C.J.M. Roovers 2021A00879 11    
Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 20 mei 2021 -
vergadering: 20 mei 2021
 
2 17 mei 2021, besluitenlijst, C.J.M. Roovers 2021A00879 11    
Besluitenlijst procedurevergadering maandag 17 mei 2021 -
vergadering: 17 mei 2021
 
2 23 april 2021, brief, nr. 5     KST357415
Brief lid / fractie; Brief van het lid Bergkamp inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel - Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond
 
2 15 april 2021, besluitenlijst, 27. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (minister BZK) 41. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK) 46. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK) 55. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (minister BZK) Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie) do 15-04-2021 12.30 - 14.00 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding) do 22-04-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding) do 22-04-2021 13.00 - 17.00 omgeving do 20-05-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) do 03-06-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) do 17-06-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) do 01-07-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) do 08-07-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde Procedurevergadering commissie Binnenlandse Procedurevergadering commissie Binnenlandse Procedurevergadering commissie Binnenlandse Procedurevergadering commissie Binnenlandse Procedurevergadering commissie Binnenlandse RondvraagGeen agendapunten Besloten gedeelteGeen agendapunten C.J.M. Roovers 2021A01440 24    
Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 15 april 2021 -
vergadering: 15 april 2021
 
2 9 april 2021, besluitenlijst, C.J.M. Roovers 2021A01440 27    
Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 9 april 2021 -
vergadering: 9 april 2021
 
2 30 maart 2021, advies Raad van State en reactie van de indiener(s), nr. 4     KST357414
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s); Advies van de afdeling advisering van de Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers - Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond
 
2 24 februari 2021, memorie van toelichting, nr. 3     KST357413
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond
 
2 24 februari 2021, voorstel van wet, nr. 2     KST357412
Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond
 
2 24 februari 2021, geleidende brief, nr. 1     KST357411
Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond
 

5.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

S.C. (Suzanne) Kröger 09-12-2021 GL S.C. (Suzanne) Kröger
J.M.P. (Jeanet) van der Laan 09-12-2021 D66 J.M.P. (Jeanet) van der Laan
L.M. (Lucille) Werner 09-12-2021 CDA L.M. (Lucille) Werner
B.C. (Barbara) Kathmann 09-12-2021 PvdA B.C. (Barbara) Kathmann
U. (Ulysse) Ellian 09-12-2021 VVD U. (Ulysse) Ellian
D.G.M. (Don) Ceder 09-12-2021 CU D.G.M. (Don) Ceder
R.M. (Renske) Leijten 09-12-2021 SP R.M. (Renske) Leijten
R. (Roelof) Bisschop 09-12-2021 SGP R. (Roelof) Bisschop
A.R. (Alexander) Hammelburg 09-03-2022 D66 A.R. (Alexander) Hammelburg
H.E. (Habtamu) de Hoop 09-03-2022 PvdA H.E. (Habtamu) de Hoop
H.G.J. (Hanke) Bruins Slot 09-03-2022 Minister H.G.J. (Hanke) Bruins Slot

Tweede termijn Tweede Kamer

S.C. (Suzanne) Kröger 09-03-2022 GL S.C. (Suzanne) Kröger
J.M.P. (Jeanet) van der Laan 09-03-2022 D66 J.M.P. (Jeanet) van der Laan
L.M. (Lucille) Werner 09-03-2022 CDA L.M. (Lucille) Werner
B.C. (Barbara) Kathmann 09-03-2022 PvdA B.C. (Barbara) Kathmann
M.F. (Mark) Strolenberg 09-03-2022 VVD M.F. (Mark) Strolenberg
R.M. (Renske) Leijten 09-03-2022 SP R.M. (Renske) Leijten
A.R. (Alexander) Hammelburg 09-03-2022 D66 A.R. (Alexander) Hammelburg
H.E. (Habtamu) de Hoop 09-03-2022 PvdA H.E. (Habtamu) de Hoop

Sprekerslijst Eerste Kamer

B.O. (Boris) Dittrich 20-12-2022 D66 B.O. (Boris) Dittrich 7 min.
A.W.J.A. (Alexander) van Hattem 20-12-2022 PVV A.W.J.A. (Alexander) van Hattem 10 min.

6.

Andere bronnen

7.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.